ดาวน์โหลดเอกสาร

# ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด
1 ระเบียบการให้บริการของศูนย์วิทย์-พ.ศ.2561-12-กพ2561 ดูรายละเอียด
2 ประกาศอัตราค่าบริการศูนย์วิทยาศาสตร์ปี 2561 ดูรายละเอียด
3 ฟอร์มแบบขอเข้าสหกิจศึกษา-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูรายละเอียด
4 ฟอร์มแบบขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูรายละเอียด
5 แบบหนังสือขออนุญาตลาออกจากราชการฯ (สำหรับบุคลากรทุกประเภท) ดูรายละเอียด
6 ใบมอบหมายงาน ดูรายละเอียด
# ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด
1 แผนบริการวิชาการ 61 ดูรายละเอียด
2 แผนบริหารความเสี่ยง ดูรายละเอียด
3 แผนพัฒนาบุคลากร ดูรายละเอียด
4 แผนจัดการองค์ความรู้ ดูรายละเอียด
5 แผนกลยุทธ์ทางการเงินปีงบประมาณ 2561 ดูรายละเอียด
6 แผนปฏิบัติการประจำ ปี 2561 ดูรายละเอียด
7 แผนยุทธศาสตร์ปี 2560-2564ปรับปรุง2560 ดูรายละเอียด
8 รายงานประจำปีงบประมาณ 2560 ดูรายละเอียด
9 แผนปฏิบัติราชการระยะ-3-ปี-2563-2565 ดูรายละเอียด
10 แผนปฏิบัติราชการปี-2565 ดูรายละเอียด
11 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน-ปี-2565 ดูรายละเอียด
12 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดูรายละเอียด
13 รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีพ.ศ.2566 ดูรายละเอียด
# ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด
1 แบบเสนอโครงการวิจัยสถาบัน ดูรายละเอียด
2 หลักเกณฑ์การขอส่งข้อเสนอการวิจัย ดูรายละเอียด
3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัย ดูรายละเอียด
# ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด
1 กพอ03 ดูรายละเอียด
2 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ดูรายละเอียด
3 เทมเพลทหนังสือ_ศ.ดร.อลงกลด-แทนออมทอง ดูรายละเอียด
ไม่มีข้อมูล
# ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตรปีการศึกษา2560เกณฑ์-48 ดูรายละเอียด
2 แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา2560เกณฑ์-58 ดูรายละเอียด
3 รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 57-58 ดูรายละเอียด
4 รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 59-60 ดูรายละเอียด
5 แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตรประจำปีการศึกษา2561 ดูรายละเอียด
# ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด
1 เอกสารประกอบ ศ.ดร.อลงกลด แทนออมทอง ดูรายละเอียด
2 เอกสารบรรยาย ศ.ดร.อลงกลด แทนออมทอง 6 ธ.ค. 61 ดูรายละเอียด
3 กพอ03 ตัวอย่าง ดูรายละเอียด
4 ตัวอย่าง กพอ03 ไฟล์ word ดูรายละเอียด
# ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด
1 ข้อกำหนดการศึกษาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ดูรายละเอียด
# ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด
1 รายงานผลการดำเนินการโครงการให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสารตัวอย่าง 1 ตุลาคม 2561 - 30กันยายน 2562 ดูรายละเอียด
2 ขอใช้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่าง แบบจ่ายเงิน ดูรายละเอียด
3 ประกาศอัตราค่าบริการ งานศูนย์วิทยาศาสตร์ (ฉบัยที่ 2) ดูรายละเอียด
# ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด
1 การจัดการองค์ความรู้ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2562 ดูรายละเอียด
2 สหกิจศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านงานวิจัย ดูรายละเอียด
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
# ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด
1 รายงานประจำปี พ.ศ.2564 ดูรายละเอียด
2 รายงานประจำปี2566 ดูรายละเอียด