รายละเอียดอุปกรณ์

ชื่ออุปกรณ์ เครื่องวัดดูดกลืนแสงอินฟาเรด (FT-IR Spectrometer)
รายละเอียด เป็นเครื่องวิเคราะห์หาโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ โดยใช้หลักการการดูดกลืนรังสีอินฟราเรด เมื่อรังสีอินฟราเรดถูกดูดกลืน พลังงานนั้นจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานการหมุนและการสั่นของโมเลกุล โดยโมเลกุลของสารแต่ละชนิด จะให้สเปคตรัมที่เป็นเอกลักษณ์ของพันธะในโมเลกุลนั้นๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพิสูจน์หาโครงสร้างของสารประกอบ
ประเภท อุปกรณ์ทางเคมี
ห้อง -
ผู้ดูแล -
ผู้ควบคุม -