รายละเอียดอุปกรณ์

ชื่ออุปกรณ์ เครื่อง GC
รายละเอียด เครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟี ใช้เทคนิคการแยกองค์ประกอบของสารผสม โดยอาศัยความแตกต่างของอัตราการเคลื่อนที่ของแต่ละองค์ประกอบของสารผสมบนเฟสคงที่ (Stationary phase) ภายใต้การพาของเฟสเคลื่อนที่ (Mobile phase)
ประเภท อุปกรณ์ทางเคมี
ห้อง -
ผู้ดูแล -
ผู้ควบคุม -