หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ระดับปริญญาโท

# หลักสูตร เอกสาร
1 หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ดาวน์โหลด ลิ้งค์เว็บไซต์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี

# หลักสูตร เอกสาร
1 หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ดาวน์โหลด ลิ้งค์เว็บไซต์
2 หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ดาวน์โหลด ลิ้งค์เว็บไซต์
3 หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลด ลิ้งค์เว็บไซต์
4 หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ดาวน์โหลด ลิ้งค์เว็บไซต์
5 หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา ดาวน์โหลด ลิ้งค์เว็บไซต์
6 หลักสูตรสาขาวิชาเคมี ดาวน์โหลด ลิ้งค์เว็บไซต์
7 หลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ ดาวน์โหลด ลิ้งค์เว็บไซต์
8 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดาวน์โหลด ลิ้งค์เว็บไซต์
9 หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลด ลิ้งค์เว็บไซต์