รายละเอียดข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวภา ชูมณี

อาจารย์ประจำหลักสูตร
หน่วยงาน สาขาวิชาเคมี
สายงาน สายวิชาการ
เบอร์โทร -
อีเมล์ -

ประวัติการศึกษา

# สาขาวิชา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
1 เคมี ปริญญาเอก ปร.ด. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2550
2 เคมี ปริญญาโท วท.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2541
3 เคมี ปริญญาตรี วท.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2531

ประวัติการทำงาน

# ตำแหน่งการทำงาน สถานที่ทำงาน ปี
1 รองคณบดีฝ่ายศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2564
2 รองคณบดีฝ่ายศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2560
3 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2556
4 อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2541

ผลงานการวิจัย

# หัวข้องานวิจัย ปี
1 การพัฒนาวิธีเคราะห์ปริมาณนิวคลีโอไซด์ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมถั่งเช่าเพื่อสุขภาพ ที่ผลิตจากบริษัทถั่งเช่าเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 2564
2 การศึกษาคุณค่าและการนำไปใช้ประโยชน์ของพืชมหัศจรรย์ "ถั่วดาวอินคา" เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบ้านน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 2562
3 การศึกษาการย้อมสีผ้าจีวรด้วยสีธรรมชาติ 2555
4 การศึกษากระบวนการผลิตและคุณภาพปุ๋ยน้ำหมักมูลสุกรของเกษตรอินทรีย์ ตำบลกองทูล อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 2554
5 ศึกษาผลกระทบจากการใช้ปุ๋ยในทางเกษตรกรรม ที่มีต่อคุณภาพน้ำและดินในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักตอนบน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 2553
6 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์หาปริมาณสารกันเสีย (กรดเบนโซอิก กรดซอร์บิก เมทิลพาราเบน และโพรพิลพาราเบน) ในอาหาร และเครื่องสำอาง โดยเทคนิคโครมาโทรกราฟีของเหลว 2552
7 การวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหาร ในปุ๋ยน้ำชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด ของกลุ่มเกษตรอินทรีย์และชีวภาพ 2552

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

# เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปีที่ได้รับ
ไม่พบข้อมูล

ประวัติการ ดูงาน/สัมนา/ประชุม/อบรม

# หัวข้อ ดูงาน/สัมนา/ประชุม/อบรม สถานที่ ประเภท ปี ไฟล์เอกสาร
ไม่พบข้อมูล