รายละเอียดข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ

อาจารย์ประจำหลักสูตร
หน่วยงาน สาขาวิชาเคมี
สายงาน สายวิชาการ
เบอร์โทร -
อีเมล์ -

ประวัติการศึกษา

# สาขาวิชา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
1 เคมี ปริญญาเอก ปร.ด.(เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2559
2 เคมี ปริญญาโท วท.ม.(เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2552
3 เคมี ปริญญาตรี วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2549

ประวัติการทำงาน

# ตำแหน่งการทำงาน สถานที่ทำงาน ปี
1 อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2552

ผลงานการวิจัย

# หัวข้องานวิจัย ปี
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากบัตเตอร์และผงโกโก้เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโกโก้นางั่ว จังหวัดเพชรบูรณ์ 2564
2 การศึกษาการสกัดน้ำมัน ปริมาณคาเฟอีน สารประกอบฟีนอลิก และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากกากกาแฟในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 2562
3 คุณสมบัติทางเคมีและกระบวนการหมักเอทานอลจากมันพื้นเมืองสกุล Dioscorea sp. 2560
4 ชุดผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันใช้แล้วโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาจากธรรมชาติ 2559

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

# เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปีที่ได้รับ
ไม่พบข้อมูล

ประวัติการ ดูงาน/สัมนา/ประชุม/อบรม

# หัวข้อ ดูงาน/สัมนา/ประชุม/อบรม สถานที่ ประเภท ปี ไฟล์เอกสาร
ไม่พบข้อมูล