รายละเอียดข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรางค์รัตน์ พันแสง

อาจารย์ประจำหลักสูตร
หน่วยงาน สาขาวิชาชีววิทยา
สายงาน สายวิชาการ
เบอร์โทร -
อีเมล์ -

ประวัติการศึกษา

# สาขาวิชา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
1 วิทยาศาสตร์การเกษตร ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 2547
2 ชีววิทยา ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 2540

ประวัติการทำงาน

# ตำแหน่งการทำงาน สถานที่ทำงาน ปี
1 อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2552
2 อาจารย์ประจำพิเศษ หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2545

ผลงานการวิจัย

# หัวข้องานวิจัย ปี
1 การใช้ไซยาโนแบคทีเรียตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2564
2 การศึกษาสารประกอบในสมุนไพร Hiptage candicans Hook.f. และการใช้เพื่อลดพิษตกค้างของยาปฏิชีวนะ Dexycycline และ Enrofloxacin ในไก่เนื้อ 2563
3 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและฤทธิ์กระตุ้นการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานินของสารสกัดผักตบไทย (Monochoria hastate (L.) Solms.) 2562
4 การศึกษาการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของค้อ (Livistona sp.) เพื่อใช้ยับยั้งเชื้อ Helicobacter pylori และการขยายพันธุ์โดยเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 2561
5 การประเมินคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ทางภูมิคุ้มกันที่ได้จากสมุนไพรบางชนิดในหนู BALB/cMlac 2560
6 การบูรณาการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของพืชสมุนไพรประจำถิ่น 2559
7 การส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าว เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2558

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

# เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปีที่ได้รับ
ไม่พบข้อมูล

ประวัติการ ดูงาน/สัมนา/ประชุม/อบรม

# หัวข้อ ดูงาน/สัมนา/ประชุม/อบรม สถานที่ ประเภท ปี ไฟล์เอกสาร
ไม่พบข้อมูล