รายละเอียดข้อมูลบุคลากร

รองศาสตราจารย์ ดร. สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง

อาจารย์ประจำหลักสูตร
หน่วยงาน สาขาวิชาชีววิทยา
สายงาน สายวิชาการ
เบอร์โทร 0899612694
อีเมล์ topthesun1978@gmail.com

ประวัติการศึกษา

# สาขาวิชา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
1 ชีววิทยา ปริญญาโท ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2553
2 สาขาสัตวศาสตร์ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2544

ประวัติการทำงาน

# ตำแหน่งการทำงาน สถานที่ทำงาน ปี
1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2564
2 อาจารย์พิเศษสาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2555

ผลงานการวิจัย

# หัวข้องานวิจัย ปี
1 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของกาแฟในพื้นอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเทคนิคเครื่องหมายโมเลกุลเอสเอสอาร์ 2562
2 การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของข้าวด้วยลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rbcl 2560
3 การจำแนกพันธุ์และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของข้าวพื้นเมืองด้วยเทคนิคอาร์เอพีดี 2559
4 การวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rbcl ในมะม่วงน้ำดอกไม้เพื่อใช้บ่งชี้เอกลักษณ์ประจำพันธุ์ 2558
5 การทำฐานข้อมูลดีเอ็นเอมะขามเพื่อหาความสัมพันธ์กับยีนต้านเชื้อราด้วยเทคนิคไมโครแซทเทลไลท์ 2557

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

# เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปีที่ได้รับ
ไม่พบข้อมูล

ประวัติการ ดูงาน/สัมนา/ประชุม/อบรม

# หัวข้อ ดูงาน/สัมนา/ประชุม/อบรม สถานที่ ประเภท ปี ไฟล์เอกสาร
ไม่พบข้อมูล