ประวัติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานหนึ่งในโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ซึ่งพบว่าเป็นคณะที่ตั้งขึ้นมาพร้อม ๆ กันกับภารกิจตั้งสถาบัน  ในระยะเริ่มต้นนี้  เรียกว่า  หมวดวิทยาศาสตร์  โดยทำหน้าที่ในการผลิตครูรุ่นแรกในปี พ.ศ.  2519 และมีการพัฒนาเรื่อยมาตามลำดับ ต่อมาในปี พ.ศ.2527 ได้พัฒนาจากหมวดวิทยาศาสตร์ มาเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2527ซึ่งมีผลให้สามารถทำการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตได้ และปรับเปลี่ยนสถานภาพตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538   ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภาควิชาในสังกัด 9 ภาควิชาคือภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป  ภาควิชาเคมี  ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ภาควิชาคณิตศาสตร์  ภาควิชาคหกรรมศาสตร์  ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์และภาควิชาเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2539  ภาควิชาเกษตรศาสตร์ได้ปรับระดับขึ้นเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตร  เพื่อรองรับการแบ่งส่วนราชการใหม่ ขณะนั้นจึงมีภาควิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพียง  8  ภาควิชา พ.ศ. 2542  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ปรับเปลี่ยนการบริหารที่แต่เดิมเป็นภาควิชามาเป็น การบริหารแบบโปรแกรมวิชา ตามประกาศสถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์เรื่องการยกเลิกภาควิชาตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542  โดยจัดการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี (วท.บ.)  ได้แก่โปรแกรมวิชาเคมี  ชีววิทยาประยุกต์   วิทยาการคอมพิวเตอร์  สุขศึกษา  การออกแบบผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ อนุปริญญา 2 ปี (อ.วท.) ได้แก่สาขาวิชาโลหะ ก่อสร้าง  อาหาร
2. หลักสูตรสาขาการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.) ได้แก่โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ ชีววิทยา  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป  สุขศึกษา  คหกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมศิลป์  โดยจัดการเรียนการสอนร่วมกับคณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2543  โปรแกรมวิชาและสาขาที่เปิดสอน  ได้แก่
1. หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ (วท.บ.)
1.1 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี (วท.บ.)  ได้แก่โปรแกรมวิชาเคมี ชีววิทยาประยุกต์ สุขศึกษา   วิทยาการคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
1.2 หลักสูตรอนุปริญญา 2 ปี (อ.วท.)  ได้แก่สาขาวิชาโลหะ  ก่อสร้าง  และอาหาร
2. หลักสูตรสาขาการศึกษา (ค.บ.) เป็นหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ได้แก่โปรแกรมวิชาฟิสิกส์  ชีววิทยา  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ทั่วไป   สุขศึกษา   คหกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมศิลป์  โดยจัดการเรียนการสอนร่วมกับคณะครุศาสตร์
พ.ศ.  2544  โปรแกรมวิชาและสาขาที่เปิดสอน  ได้แก่
1. หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี(วท.บ.)  ได้แก่โปรแกรมวิชาเคมี ชีววิทยาประยุกต์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ สุขศึกษา  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์ และหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ อนุปริญญา 2 ปี (อ.วท.)  ได้แก่สาขาวิชาโลหะและก่อสร้าง    
2. หลักสูตรสาขาการศึกษาปริญญาตรี 4ปี (ค.บ.) ได้แก่โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ ชีววิทยา  คณิตศาสตร์  คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป สุขศึกษา  คหกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมศิลป์ โดยจัดการเรียนการสอนร่วมกับคณะครุศาสตร์
พ.ศ. 2545  โปรแกรมวิชาและสาขาที่เปิดสอน  ได้แก่
1. หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ (วท.บ.)
1.1 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ได้แก่โปรแกรมวิชาเคมี ชีววิทยาประยุกต์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาการคอมพิวเตอร์  สุขศึกษา  ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
1.2 หลักสูตรปริญญาตรี 2 ปีหลัง ได้แก่สาขาการผลิต ไฟฟ้า  ก่อสร้าง การจัดการอุตสาหกรรม
2. หลักสูตรสาขาการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.) ได้แก่โปรแกรมวิชาฟิสิกส์  ชีววิทยา  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป  คอมพิวเตอร์ศึกษา  คหกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมศิลป์โดยจัดการเรียนการสอนร่วมกับคณะครุศาสตร์
พ.ศ. 2546  โปรแกรมวิชาและสาขาที่เปิดสอน  ได้แก่   
1. หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ (วท.บ.)
1.1 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี  ได้แก่โปรแกรมวิชาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยาประยุกต์ สถิติประยุกต์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาการคอมพิวเตอร์   เทคโนโลยีสารสนเทศ และออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
1.2 หลักสูตรปริญญาตรี 2 ปีหลัง ได้แก่สาขาการผลิต  ไฟฟ้า  ก่อสร้าง  การจัดการอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์
2. หลักสูตรสาขาการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี(ค.บ.) ได้แก่โปรแกรมวิชา ฟิสิกส์   ชีววิทยา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป  คหกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมศิลป์  โดยจัดการเรียนการสอนร่วมกับคณะครุศาสตร์
พ.ศ. 2547 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ โปรแกรมวิชา คหกรรมศาสตร์ได้ย้ายไปสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ทำให้มีโปรแกรมวิชาและสาขาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ (วท.บ) 4 ปี  ได้แก่  โปรแกรมวิชาเคมี  ฟิสิกส์  สาธารณสุขชมชน  ชีววิทยาประยุกต์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาการคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. 2548 - 2549 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เปิดสอน ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท  ดังต่อไปนี้
1. ระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)  ในโปรแกรมวิชาต่างๆดังนี้
1.   โปรแกรมวิชาเคมี  
2.   โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ 
3.   โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์   
4.   โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน  
5.   โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
6.   โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   
7.   โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8.   โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
2.ระดับปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.)  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
พ.ศ. 2550 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี จำนวน 7 หลักสูตร ได้แก่
1.  หลักสูตรสาขาวิชาเคมี
2.  หลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์  
3.  หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์   
4.  หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  
5.  หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
6.  หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   
7.  หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. 2551 - ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรใหม่โดยเปิดสอน
1.  ระดับปริญญาตรี  จำนวน  9  หลักสูตร  ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)    ได้แก่
1.1  หลักสูตรสาขาวิชาเคมี
1.2  หลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์  
1.3  หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา 
1.4  หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  
1.5  หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
1.6  หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   
1.7  หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.8  หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์
1.9  หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
2.  ระดับปริญญาโท   จำนวน  1 หลักสูตร  คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (วท.ม.)   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา