บุคลากรสายวิชาการ

สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ปริญญาโท)

รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยรัตน์ มูลศรี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ ดร. ชนัญ ศรีชีวิน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

สาขาวิชาเคมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ

อาจารย์ประจำหลักสูตร (ประธานสาขา)

อาจารย์ ดร. นันทรักษ์ รอดเกตุ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ อัคกะบัทคาน ปาทาน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการข้อมูล

อาจารย์ ดร. หยาดพิรุณ ศุภรากรสกุล

อาจารย์ประจำหลักสูตร (ประธานสาขา)

รองศาสตราจารย์ อาดุลย์ จงรักษ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ กฤตวิทย์ ลิ่มกุล

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ สมบูรณ์ พานิชศิริ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พณณา ตั้งวรรณวิทย์

อาจารย์ประจำหลักสูตร (ประธานสาขา)

รองศาสตราจารย์ ทิวาพร ขันผนึก

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ อภิวัฒน์ คำภีระ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ ดร.ณัฐพล ปักการะนัง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญจิตต์ อนุกูลวัฒนา

อาจารย์ประจำหลักสูตร (ประธานสาขา)

อาจารย์ ขนิษฐา ศรีนวล

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ ชชุรัตน์ ศรีจันทวงศ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ กฤติกา บูรณโชคไพศาล

อาจารย์ประจำหลักสูตร

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมล อยู่สุข

อาจารย์ประจำหลักสูตร (ประธานสาขา)

อาจารย์ ดร. นฤมล จันทร์มา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ ดร. ไพฑูรย์ สอนทน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ วรรณวัฒน์ อินทอง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

สาขาการแพทย์แผนไทย

อาจารย์ ดร. กัญญารัตน์ เดือนหงาย

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ ศุมาลิน ดีจันทร์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ ผกามาศ ปะระทัง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ นวรัตน์ มีชัย

อาจารย์ประจำหลักสูตร

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เขมปริต ขุนราชเสนา

อาจารย์ประจำหลักสูตร (ประธานสาขา)

อาจารย์ จิตรนันท์ ศรีเจริญ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ ยุภา คำตะพล

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ ดร. ประยูร ไชยบุตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ ศรัญญา ตรีทศ

อาจารย์ประจำหลักสูตร (ประธานสาขา)

อาจารย์ อนุพงษ์ สุขประเสิรฐ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

สาขาวิชาฟิสิกส์

อาจารย์ ดร. อาทิตย์ หู้เต็ม

อาจารย์ประจำหลักสูตร (ประธานสาขา)

อาจารย์ ศานิตย์ สุวรรณวงศ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ ดร. ฉลาด ยืนยาว

อาจารย์ประจำหลักสูตร

สาขาวิชาชีววิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรางค์รัตน์ พันแสง

อาจารย์ประจำหลักสูตร (ประธานสาขา)

รองศาสตราจารย์ ดร. พวงผกา แก้วกรม

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ กานต์ แย้มพงษ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อาจารย์ พรทวี กองร้อย

อาจารย์ประจำหลักสูตร (ประธานสาขา)

อาจารย์ พิณทิพย์ แก้วแกมทอง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ ธนาวรรณ พิณะเวศน์

อาจารย์ประจำหลักสูตร