งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

องค์ประกอบที่ 1

# ตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ สถานะการดำเนินงาน ปี
1 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดำเนินการ 2560 ดูรายละเอียด
2 1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดำเนินการ 2560 ดูรายละเอียด
3 1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดำเนินการ 2560 ดูรายละเอียด
4 1.4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดำเนินการ 2560
5 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดำเนินการ 2560
6 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดำเนินการ 2560

องค์ประกอบที่ 2

# ตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ สถานะการดำเนินงาน ปี
1 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ดำเนินการ 2560 ดูรายละเอียด
2 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ดำเนินการ 2560
3 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ดำเนินการ 2560

องค์ประกอบที่ 3

# ตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ สถานะการดำเนินงาน ปี
1 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ดำเนินการ 2560 ดูรายละเอียด

องค์ประกอบที่ 4

# ตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ สถานะการดำเนินงาน ปี
1 4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดำเนินการ 2560 ดูรายละเอียด

องค์ประกอบที่ 5

# ตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ สถานะการดำเนินงาน ปี
1 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ดำเนินการ 2560 ดูรายละเอียด
2 5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ดำเนินการ 2560