ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

# ไฟล์เอกสาร
1 รายงานการประเมินตนเอง(SAR)2564 ดูรายละเอียด
2 รายงานการประเมินตนเอง(SAR)2565 ดูรายละเอียด
3 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 ดูรายละเอียด
4 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบัน ปีการศึกษา 2566 ดูรายละเอียด