โครงการบริการวิชาการ

ประเภทโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชน

# ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ วันที่ดำเนินโครงการ งบประมาณ สถานะโครงการ
1 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยวัตกรรมตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0 อาจารย์เจษฎาพร ปาคำวัง 3 สิงหาคม 2561 100,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด

ประเภทโครงการหลักสูตรระยะสั้น

# ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ วันที่ดำเนินโครงการ งบประมาณ สถานะโครงการ
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างคอร์สออนไลน์บนเว็บไซต์ด้วยตนเอง (MOOC) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ 7 สิงหาคม 2562 10,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณสำหรับการประเมินโครงการและงานวิจัยด้วยโปรแกรม PSPP&JASP ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ 1 มีนาคม 2562 10,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัยและการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม PSPP อาจารย์ ดร. กาญจน์ คุ้มทรัพย์ 20 มกราคม 2561 10,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
4 โครงการการออกแบบพัฒนาโครงการโดยใช้เครื่องมือ CHIA : ประเด็นการดูแลผู้สูงอายุ อาจารย์นฤมล จันทร์มา 19 มกราคม 2561 10,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด

ประเภทโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

# ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ วันที่ดำเนินโครงการ งบประมาณ สถานะโครงการ
1 โครงการแหล่งเรียนรู้พลังงาน อาจารย์อาทิตย์ หู้เต็ม 20 กรกฎาคม 2562 30,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาจารย์ ดร.เสาวภา ชูมณี 14 กุมภาพันธ์ 2561 20,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด

ประเภทโครงการทั่วไป

# ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ วันที่ดำเนินโครงการ งบประมาณ สถานะโครงการ
1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาจารย์ ดร.เสาวภา ชูมณี 5 กรกฎาคม 2562 30,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การตัดต่อภาพการทำเอกสารประชาสัมพันธ์และนำเสนอด้านการท่องเที่ยว อาจารย์จิตรนันท์ ศรีเจริญ 23 มิถุนายน 2562 30,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างร้านค้าออนไลน์เพื่อเสริมรายได้แก่ชุมชน อาจารย์ศรัญญา ตรีทศ 16 มิถุนายน 2562 30,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
4 โครงการเกษตรปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม อาจารย์พรทวี กองร้อย 30 พฤษภาคม 2562 30,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
5 โครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้เชี่่ยวชาญประสบการณ์ชีวิตแบบบูรณาการ อาจารย์เจษฎาพร ปาคำวัง 24 พฤษภาคม 2562 30,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมอุตสาหกรรมอาหารเพื่อตอบรับเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (disruptive technologies) อาจารย์ขวัญจิตต์ อนุกูลวัฒนา 24 พฤษภาคม 2562 30,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
7 โครงการอบรมเชิงปฏิบััติการการทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเพื่อพัฒนาอาชีพในครัวเรือน อาจารย์ ดร.ศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ 23 เมษายน 2562 20,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้จุลินทรีย์จากธรรมชาติเพื่อประโยชน์ทางการเกษตรอย่างยั่งยืน อาจารย์กานต์ แย้มพงษ์ 10 เมษายน 2562 20,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
9 โครงการอบรมเทคนิคการทำข้อสอบฟิสิกส์โอเน็ตระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับอาจารย์ในโรงเรียนเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ อาจารย์อาทิตย์ หู้เต็ม 23 มีนาคม 2562 20,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
10 โครงการบริการวิชาการความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ อาจารย์เพชรธยา แป้นวงษา 8 มีนาคม 2562 30,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์สู่ชุมชนเพื่อความรอบรู้เชิงสร้างสรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาดุลย์ จงรักษ์ 14 กุมภาพันธ์ 2562 30,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
12 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาจารย์อาทิตย์ หู้เต็ม 26 มกราคม 2562 60,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
13 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการประกอบธุรกิจบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อาจารย์ศรัญญา ตรีทศ 2 กรกฎาคม 2561 20,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสือการเรียนการสอนสำหรับบุคลากรทางการศึกษา อาจารย์จิตรนันท์ ศรีเจริญ 29 มิถุนายน 2561 20,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
15 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้เพื่อความรอบรู้เชิงเหตุผล สำหรับครูสอนคณิตศาสตร์ อาจารย์อภิวัฒน์ คำภีระ 24 มิถุนายน 2561 20,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร อาจารย์ตรีชฎา อุทัยดา 13 มิถุนายน 2561 20,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
17 โครงการเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สู่โรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2 อาจารย์ ดร.ศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ 12 มิถุนายน 2561 20,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
18 โครงการสำรวจความต้องการการรับบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาจารย์เจษฎาพร ปาคำวัง 9 พฤษภาคม 2561 10,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
19 โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล อาจารย์พิณทิพย์ แก้วแกมทอง 2 พฤษภาคม 2561 20,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
20 โครงการทักษะชีวิตด้านสุขภาพอนามัยนักเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเขาค้อ อาจารย์มงคล นราศรี 31 มีนาคม 2561 10,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
21 โครงการอบรมเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ (ทางด้านฟิสิกส์) ตามแบบการสอบโอเน็ตสำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ อ.ศานิตย์ สุวรรณวงศ์ 22 มีนาคม 2561 20,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
22 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพาะเลี้ยงแมลงกินได้เชิงเศรษฐกิจด้วยวิถีความพอเพียงอย่างยั่งยืน อาจารย์ธนาวรรณ สุขเกษม 12 มีนาคม 2561 20,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด