โครงการบริการวิชาการ

ประเภทโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเสริมรายได้และยกระกับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นให้แก่ชาวบ้าน ตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

# ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ วันที่ดำเนินโครงการ งบประมาณ สถานะโครงการ
1 กิจกรรมที่ 16 การติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเสริมรายได้และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นให้แก่ชาวบ้าน ตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ อาจารย์ ดร.นฤมล จันทร์มา 30 มีนาคม 2564 10,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
2 กิจกรรมที่ 15 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ otop เพื่่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก ตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ อาจารย์ ดร.นฤมล จันทร์มา 24 มีนาคม 2564 80,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
3 กิจกรรมที่ 14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เพื่อพัฒนาอาชีพในครัวเรือน ตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ อาจารย์ ดร.นฤมล จันทร์มา 18 มีนาคม 2564 90,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
4 กิจกรรมที่ 13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสกัดน้ำมันเย็นจากพืชสมุนไพรในครัวเรือน ตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ อาจารย์ ดร.นฤมล จันทร์มา 11 มีนาคม 2564 90,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
5 กิจกรรมที่ 12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบัญชีรายได้ของหมู่บ้าน และบัญชีรายได้ของชาวบ้านเป็้นรายบุคคล ตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ อาจารย์ ดร.นฤมล จันทร์มา 6 มีนาคม 2564 15,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
6 กิจกรรมที่ 9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเข้าระบบขึ้นทะเบียนสอนค้า otop ตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ อาจารย์ ดร.นฤมล จันทร์มา 5 มีนาคม 2564 45,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด

ประเภทโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเสริมรายได้และยกระกับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นให้แก่ชาวบ้าน ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

# ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ วันที่ดำเนินโครงการ งบประมาณ สถานะโครงการ
1 กิจกรรมที่ 3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ แปรรูปวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของท้องถิ่น น้ำพริกกากหมู อาจารย์ ดร.นฤมล จันทร์มา 20 มีนาคม 2564 40,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
2 กิจกรรมที่ 6โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การหากำไรสูงสุดของผลิตภัณฑ์น้ำพริกกากหมู อาจารย์ ดร.นฤมล จันทร์มา 18 มีนาคม 2564 20,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
3 กิจกรรมที่ 4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การหากำไรสูงสุดของผลิตภัณฑ์น้ำปลาหวานผักกะทอน อาจารย์ ดร.นฤมล จันทร์มา 17 มีนาคม 2564 20,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
4 กิจกรรมที่ 5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การหากำไรสูงสุดของผลิตภัณฑ์หมูทอดสมุนไพร อาจารย์ ดร.นฤมล จันทร์มา 17 มีนาคม 2564 20,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
5 กิจกรรมที่ 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ แปรรูปวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของท้องถิ่น หมูทอดสมุนไพร อาจารย์ ดร.นฤมล จันทร์มา 13 มีนาคม 2564 40,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
6 กิจกรรมที่ 11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดผลสำเร็จของการดำเนินการโครงการ ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ อาจารย์ ดร.นฤมล จันทร์มา 12 มีนาคม 2564 25,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
7 กิจกรรมที่ 10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรับการประเมินสินค้า และการเข้ารับการตรวจมาตรฐาน otop ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ อาจารย์ ดร.นฤมล จันทร์มา 9 มีนาคม 2564 45,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
8 กิจกรรมที่ 1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปวัตถุดิบ และการผลิตผลทางการเกษตรของท้องถิ่น น้ำปลาผักกะทอน ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ อาจารย์ ดร.นฤมล จันทร์มา 7 มีนาคม 2564 40,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
9 กิจกรรมที่ 8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเข้าระบบขึ้นทะเบียนสอนค้า otop ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ อาจารย์ ดร.นฤมล จันทร์มา 2 มีนาคม 2564 45,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด

ประเภทโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

# ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ วันที่ดำเนินโครงการ งบประมาณ สถานะโครงการ
1 กิจกรรมที่ 10 โครงการติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร อาจารย์ ดร.อาทิตย์ หู้เต็ม 26 มีนาคม 2564 15,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
2 กิจกรรมที่ 9 โครงการอบรมการออกแบบตราสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ และช่องทางการขายสินค้าบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาจารย์ ดร.อาทิตย์ หู้เต็ม 4 มีนาคม 2564 60,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
3 กิจกรรมที่ 8 โครงการการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยหลัก 3อ 2ส สำหรับแกนนำครอบครัว อาจารย์ ดร.อาทิตย์ หู้เต็ม 25 กุมภาพันธ์ 2564 60,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
4 กิจกรรมที่ 7 โครงการอบรมการทำครีมน้ำนมมะขามสะคลับ เกลือสมุนไพรขัดผิวสปาและครีมมะกรูด 100% อาจารย์ ดร.อาทิตย์ หู้เต็ม 18 กุมภาพันธ์ 2564 60,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
5 กิจกรรมที่ 6 โครงการอบรมการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากขยะอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดิน อาจารย์ ดร.อาทิตย์ หู้เต็ม 11 กุมภาพันธ์ 2564 60,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
6 กิจกรรมที่ 5 โครงการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชาผ่านองค์ความรู้ โคก หนอง นา โมเดล และฝึกทักษะจักสานไม้ไผ่เพื่อเสริมรายได้ อาจารย์ ดร.อาทิตย์ หู้เต็ม 4 กุมภาพันธ์ 2564 60,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
7 กิจกรรมที่ 4 โครงการอบรมการทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน อาจารย์ ดร.อาทิตย์ หู้เต็ม 28 มกราคม 2564 60,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
8 กิจกรรมที่ 3 โครงการอบรมการสกัดน้ำมันเย็นจากพืชสมุนไพรในครัวเรือนพัฒนาอาชีพในครัวเรือน อาจารย์ ดร.อาทิตย์ หู้เต็ม 21 มกราคม 2564 180,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
9 กิจกรรมที่ 2 โครงการอบรมการเขียนบัญชีรายได้ของหมู่บ้าน และบัญชีรายได้ของชาวบ้านเป็นรายบุคคล อาจารย์ ดร.อาทิตย์ หู้เต็ม 26 ธันวาคม 2563 30,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
10 กิจกรรมที่ 1 โครงการสำรวจความต้องการของชาวบ้าน ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร อาจารย์ ดร.อาทิตย์ หู้เต็ม 25 ธันวาคม 2563 15,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด

ประเภทโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชน

# ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ วันที่ดำเนินโครงการ งบประมาณ สถานะโครงการ
1 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยวัตกรรมตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0 อาจารย์เจษฎาพร ปาคำวัง 3 สิงหาคม 2561 100,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด

ประเภทโครงการหลักสูตรระยะสั้น

# ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ วันที่ดำเนินโครงการ งบประมาณ สถานะโครงการ
1 โครงการการสร้างคอร์สออนไลน์ด้วย OBS ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ 25 กรกฎาคม 2563 23,730.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างคอร์สออนไลน์บนเว็บไซต์ด้วยตนเอง (MOOC) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ 7 สิงหาคม 2562 10,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณสำหรับการประเมินโครงการและงานวิจัยด้วยโปรแกรม PSPP&JASP ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ 1 มีนาคม 2562 10,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัยและการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม PSPP อาจารย์ ดร. กาญจน์ คุ้มทรัพย์ 20 มกราคม 2561 10,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
5 โครงการการออกแบบพัฒนาโครงการโดยใช้เครื่องมือ CHIA : ประเด็นการดูแลผู้สูงอายุ อาจารย์นฤมล จันทร์มา 19 มกราคม 2561 10,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด

ประเภทโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

# ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ วันที่ดำเนินโครงการ งบประมาณ สถานะโครงการ
1 โครงการแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานและแหล่งฝึกอบรมการประกอบวงจรแผงโซลาร์เซลล์ อาจารย์ ดร.อาทิตย์ หู้เต็ม 18 กรกฎาคม 2563 19,770.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริ อาจารย์ ดร.เสาวภา ชูมณี 12 มิถุนายน 2563 19,770.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
3 โครงการแหล่งเรียนรู้พลังงาน อาจารย์อาทิตย์ หู้เต็ม 20 กรกฎาคม 2562 30,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
4 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาจารย์ ดร.เสาวภา ชูมณี 14 กุมภาพันธ์ 2561 20,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด

ประเภทโครงการทั่วไป

# ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ วันที่ดำเนินโครงการ งบประมาณ สถานะโครงการ
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในรูปแบบการจัดค่าย “Me More Math” รองศาสตราจารย์อาดุลย์ จงรักษ์ 20 สิงหาคม 2563 23,730.00 กำลังดำเนินการ ดูรายละเอียด
2 โครงการโครงการเชิงปฏิบัติการอบรมเทคนิคการทำข้อสอบฟิสิกส์โอเน็ตระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเขตการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ อาจารย์ ดร.อาทิตย์ หู้เต็ม 15 สิงหาคม 2563 23,730.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
3 โครงการแนวทางการรับมือปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) อาจารย์พรทวี กองร้อย 14 สิงหาคม 2563 23,730.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
4 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตกับเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ศรัญญา ตรีทศ 14 สิงหาคม 2563 23,730.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
5 โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น อาจารย์จิตรนันท์ ศรีเจริญ 13 สิงหาคม 2563 23,730.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการแปรรูปและความปลอดภัยในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร อาจารย์ชชุรัตน์ ศรีจันทวงศ์ 7 สิงหาคม 2563 23,730.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการทำข้อสอบวิทยาศาสตร์โอเน็ตระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2 อาจารย์ ดร.อาทิตย์ หู้เต็ม 5 สิงหาคม 2563 39,540.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
8 โครงการสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาจารย์เจษฎาพร ปาคำวัง 3 สิงหาคม 2563 7,910.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการทำข้อสอบวิทยาศาสตร์โอเน็ตระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2 อาจารย์ ดร.อาทิตย์ หู้เต็ม 3 สิงหาคม 2563 7,910.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
10 โครงการเสริมสร้างความรู้และปฏิบัติการด้านเคมีสู่โรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ระดับอุดมศึกษา อ. ดร.ศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ 30 กรกฎาคม 2563 23,730.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
11 โครงการให้ความรุ้ด้านพฤกษศาสตร์และการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ อาจารย์สุรางรัตน์ พันแสง 30 กรกฎาคม 2563 23,730.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารร่างกายด้วยท่ามณีเวชในเกษตรกรทำไร่ยาสูบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรธยา แป้นวงษา 29 กรกฎาคม 2563 23,730.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
13 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน อาจารย์เจษฎาพร ปาคำวัง 24 กรกฎาคม 2563 39,540.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
14 โครงการอบรมปฎิบัติการด้านพลังงานทดแทนและการประกอบวงจรแผงโซลาร์เซลล์ อาจารย์ ดร.อาทิตย์ หู้เต็ม 19 กรกฎาคม 2563 23,730.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
15 โครงการยกระดับอาชีพส่งเสริมสินค้าท้องถิ่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลนาป่า อาจารย์ ดร.นฤมล จันทร์มา 8 กรกฎาคม 2563 39,540.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
16 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาจารย์ ดร.เสาวภา ชูมณี 5 กรกฎาคม 2562 30,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การตัดต่อภาพการทำเอกสารประชาสัมพันธ์และนำเสนอด้านการท่องเที่ยว อาจารย์จิตรนันท์ ศรีเจริญ 23 มิถุนายน 2562 30,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
18 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างร้านค้าออนไลน์เพื่อเสริมรายได้แก่ชุมชน อาจารย์ศรัญญา ตรีทศ 16 มิถุนายน 2562 30,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
19 โครงการเกษตรปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม อาจารย์พรทวี กองร้อย 30 พฤษภาคม 2562 30,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
20 โครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้เชี่่ยวชาญประสบการณ์ชีวิตแบบบูรณาการ อาจารย์เจษฎาพร ปาคำวัง 24 พฤษภาคม 2562 30,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
21 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมอุตสาหกรรมอาหารเพื่อตอบรับเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (disruptive technologies) อาจารย์ขวัญจิตต์ อนุกูลวัฒนา 24 พฤษภาคม 2562 30,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
22 โครงการอบรมเชิงปฏิบััติการการทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเพื่อพัฒนาอาชีพในครัวเรือน อาจารย์ ดร.ศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ 23 เมษายน 2562 20,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
23 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้จุลินทรีย์จากธรรมชาติเพื่อประโยชน์ทางการเกษตรอย่างยั่งยืน อาจารย์กานต์ แย้มพงษ์ 10 เมษายน 2562 20,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
24 โครงการอบรมเทคนิคการทำข้อสอบฟิสิกส์โอเน็ตระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับอาจารย์ในโรงเรียนเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ อาจารย์อาทิตย์ หู้เต็ม 23 มีนาคม 2562 20,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
25 โครงการบริการวิชาการความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ อาจารย์เพชรธยา แป้นวงษา 8 มีนาคม 2562 30,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
26 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์สู่ชุมชนเพื่อความรอบรู้เชิงสร้างสรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาดุลย์ จงรักษ์ 14 กุมภาพันธ์ 2562 30,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
27 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาจารย์อาทิตย์ หู้เต็ม 26 มกราคม 2562 60,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
28 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการประกอบธุรกิจบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อาจารย์ศรัญญา ตรีทศ 2 กรกฎาคม 2561 20,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
29 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสือการเรียนการสอนสำหรับบุคลากรทางการศึกษา อาจารย์จิตรนันท์ ศรีเจริญ 29 มิถุนายน 2561 20,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
30 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้เพื่อความรอบรู้เชิงเหตุผล สำหรับครูสอนคณิตศาสตร์ อาจารย์อภิวัฒน์ คำภีระ 24 มิถุนายน 2561 20,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
31 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร อาจารย์ตรีชฎา อุทัยดา 13 มิถุนายน 2561 20,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
32 โครงการเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สู่โรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2 อาจารย์ ดร.ศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ 12 มิถุนายน 2561 20,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
33 โครงการสำรวจความต้องการการรับบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาจารย์เจษฎาพร ปาคำวัง 9 พฤษภาคม 2561 10,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
34 โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล อาจารย์พิณทิพย์ แก้วแกมทอง 2 พฤษภาคม 2561 20,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
35 โครงการทักษะชีวิตด้านสุขภาพอนามัยนักเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเขาค้อ อาจารย์มงคล นราศรี 31 มีนาคม 2561 10,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
36 โครงการอบรมเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ (ทางด้านฟิสิกส์) ตามแบบการสอบโอเน็ตสำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ อ.ศานิตย์ สุวรรณวงศ์ 22 มีนาคม 2561 20,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
37 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพาะเลี้ยงแมลงกินได้เชิงเศรษฐกิจด้วยวิถีความพอเพียงอย่างยั่งยืน อาจารย์ธนาวรรณ สุขเกษม 12 มีนาคม 2561 20,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด