เอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ

# ไฟล์เอกสาร
1 รายงานการประชุมครั้งที่5/2566 ดูรายละเอียด
2 รายงานการประชุมครั้งที่4/2566 ดูรายละเอียด
3 รายงานการประชุมครั้งที่2/2566 ดูรายละเอียด
4 รายงานการประชุมครั้งที่8/2564 ดูรายละเอียด
5 รายงานการประชุมครั้งที่1/2565 ดูรายละเอียด
6 รายงานการประชุมครั้งที่2/2565 ดูรายละเอียด
7 รายงานการประชุมครั้งที่3/2565 ดูรายละเอียด
8 รายงานการประชุมครั้งที่4/2565 ดูรายละเอียด
9 รายงานการประชุมครั้งที่5/2565 ดูรายละเอียด
10 รายงานการประชุมครั้งที่6/2565 ดูรายละเอียด
11 รายงานการประชุมครั้งที่7/2565 ดูรายละเอียด
12 รายงานการประชุมครั้งที่8/2565 ดูรายละเอียด
13 รายงานการประชุมครั้งที่9/2565 ดูรายละเอียด
14 รายงานการประชุมครั้งที่1/2566 ดูรายละเอียด
15 รายงานการประชุมครั้งที่3/2566 ดูรายละเอียด
16 รายงานการประชุมครั้ง3/2564 ดูรายละเอียด
17 รายงานการประชุมครั้งที่4/2564 ดูรายละเอียด
18 รายงานการประชุมครั้งที่5/2564 ดูรายละเอียด
19 รายงานการประชุมครั้งที่6/2564 ดูรายละเอียด
20 รายงานการประชุมครั้งที่7/2564 ดูรายละเอียด
21 รายงานการประชุมครั้งที่9/2564 ดูรายละเอียด
22 รายงานการประชุมครั้งที่10/2564 ดูรายละเอียด
23 รายงานการประชุมครั้งที่2/2564 ดูรายละเอียด
24 รายงานการประชุมครั้งที่1/2564 ดูรายละเอียด