คณะกรรมการประจำคณะ

นางสาว อัมพวรรณ ชุมพรรัตน์

ผู้ช่วยเลขานุการ

ดร. ธวัช กงเติม

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก