คณะกรรมการประจำคณะ

ดร. ธวัช กงเติม

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ดร. กุลรัตน์ บริรักษ์วาณิชย์

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

นางสาว เครือวัลย์ พานิช

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก