หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ระดับปริญญาโท

# หลักสูตร เอกสาร
1 หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ดาวน์โหลด ลิ้งค์เว็บไซต์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี

# หลักสูตร เอกสาร
1 หลักสูตรสาขาการแพทย์แผนไทย - ลิ้งค์เว็บไซต์
2 หลักสูตรสาขาสาธารณสุขศาสตร์ ดาวน์โหลด ลิ้งค์เว็บไซต์
3 หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ดาวน์โหลด ลิ้งค์เว็บไซต์
4 หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลด ลิ้งค์เว็บไซต์
5 หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ดาวน์โหลด ลิ้งค์เว็บไซต์
6 หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา ดาวน์โหลด ลิ้งค์เว็บไซต์
7 หลักสูตรสาขาวิชาเคมี ดาวน์โหลด ลิ้งค์เว็บไซต์
8 หลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ ดาวน์โหลด ลิ้งค์เว็บไซต์
9 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดาวน์โหลด ลิ้งค์เว็บไซต์
10 หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลด ลิ้งค์เว็บไซต์