หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ระดับปริญญาโท

# หลักสูตร เอกสาร
1 หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ดาวน์โหลด ลิ้งค์เว็บไซต์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี

# หลักสูตร เอกสาร
1 หลักสูตรสาขาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ ดาวน์โหลด ลิ้งค์เว็บไซต์
2 หลักสูตรสาขาการแพทย์แผนไทย ดาวน์โหลด ลิ้งค์เว็บไซต์
3 หลักสูตรสาขาสาธารณสุขศาสตร์ ดาวน์โหลด ลิ้งค์เว็บไซต์
4 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดาวน์โหลด ลิ้งค์เว็บไซต์
5 หลักสูตรสาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลด ลิ้งค์เว็บไซต์
6 หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการข้อมูล ดาวน์โหลด ลิ้งค์เว็บไซต์
7 หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา ดาวน์โหลด ลิ้งค์เว็บไซต์
8 หลักสูตรสาขาวิชาเคมี ดาวน์โหลด ลิ้งค์เว็บไซต์
9 หลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ ดาวน์โหลด ลิ้งค์เว็บไซต์
10 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาวน์โหลด ลิ้งค์เว็บไซต์
11 หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลด ลิ้งค์เว็บไซต์