หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ระดับปริญญาโท

# หลักสูตร เอกสาร
1 หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา ดาวน์โหลด ลิ้งค์เว็บไซต์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี

# หลักสูตร เอกสาร
1 หลักสูตรสาขาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ ดาวน์โหลด ลิ้งค์เว็บไซต์
2 หลักสูตรสาขาการแพทย์แผนไทย ดาวน์โหลด ลิ้งค์เว็บไซต์
3 หลักสูตรสาขาสาธารณสุขศาสตร์ ดาวน์โหลด ลิ้งค์เว็บไซต์
4 หลักสูตรสาขาเทคโนโลยีอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดาวน์โหลด ลิ้งค์เว็บไซต์
5 หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลด ลิ้งค์เว็บไซต์
6 หลักสูตรสาขาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ ดาวน์โหลด ลิ้งค์เว็บไซต์
7 หลักสูตรสาขาชีววิทยา ดาวน์โหลด ลิ้งค์เว็บไซต์
8 หลักสูตรสาขาเคมี ดาวน์โหลด ลิ้งค์เว็บไซต์
9 หลักสูตรสาขาฟิสิกส์ ดาวน์โหลด ลิ้งค์เว็บไซต์
10 หลักสูตรสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาวน์โหลด ลิ้งค์เว็บไซต์
11 หลักสูตรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลด ลิ้งค์เว็บไซต์