ผลงานวิจัย


# ปี ระดับชาติ ระดับนานาชาติ
1 2558 36 4
2 2559 23 4
3 2560 41 12