ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบหลักสูตร OBE (Outcome-based Education) และการเตรียมความพร้อมสู่ AUN-QA”

วันที่ 16 -17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ หอประชุมประกายทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบหลักสูตร OBE (Outcome-based Education) แ
16 มีนาคม 2566 ผู้เข้าชม 10

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 PCRUSCI CONFERENCE 2023“งานวิจัยและนวัตกรรมสู่ชุมชนท้องถิ่น” ในวันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิ
10 มีนาคม 2566 ผู้เข้าชม 14

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการ“ค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่งเสริมและสร้างจริยธรรมและบูรณาการการเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 8

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าร่วมโครงการ“ค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่งเสริมและสร้างจริยธรรมและบูรณาการการเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 8" ภาคีเครือข่าย ๘ ราชภัฏ ในระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์วัฒนธรรม ภาคเห
9 มีนาคม 2566 ผู้เข้าชม 12

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ทำข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนเมตตาวิทยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ทำข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนเมตตาวิทยา
2 มีนาคม 2566 ผู้เข้าชม 30

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการจัดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการจัดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร หลั
18 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้เข้าชม 67