ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2567 ในระบบonsite และระบบonline ณ รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล และรร.บ้านเข็กน้อย

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2567 ในระบบonsite และระบบonline ณ รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล และรร.บ้านเข็กน้อย **นำทีมโดย ท่านคณบดี รศ.ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ และท่านรองคณบดี ผ
16 พฤศจิกายน 2566 ผู้เข้าชม 30

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยท่านคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ และผู้บริหารคณะ เข้าพบพัฒนาการจังหวัด(พัฒนาชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์)

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยท่านคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ และผู้บริหารคณะ เข้าพบพัฒนาการจังหวัด(พัฒนาชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์) เพื่อปรึกษาหารือ เรื่องให้ทางพัฒนาชุมชน มีส่วนร่วมในการเป็นวิทยากรประเมินผลสมรรถนะและ
9 พฤศจิกายน 2566 ผู้เข้าชม 39

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบหลักสูตรตามแนวทางการใช้ผลลัพธ์เป็นฐาน (Outcome Based Education : OBE) 1-3 พฤศจิกายน 2566

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบหลักสูตรตามแนวทางการใช้ผลลัพธ์เป็นฐาน (Outcome Based Education : OBE) 1-3 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้เห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพหลักสูตรให้ได้มาตรฐานในระดับสากล โดยกำหนดนโยบายใน
1 พฤศจิกายน 2566 ผู้เข้าชม 58

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดำเนินการจัดโครงการ “การใช้ ChatGPT และ AI แพลตฟอร์มในการเขียนหนังสือ ตำรา และบทความวิจัย ในรูปแบบออนไลน์

วันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:30 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดำเนินการจัดโครงการ “การใช้ ChatGPT และ AI แพลตฟอร์มในการเขียนหนังสือ ตำรา และบทความวิจัย ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม ZOOM ให้กับบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ แ
20 ตุลาคม 2566 ผู้เข้าชม 90

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome Based Education (OBE)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome Based Education (OBE) วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา
18 ตุลาคม 2566 ผู้เข้าชม 87