ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) วันที่ 3 - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ จังหวัดชลบุรี

วันที่ 3-5 สิงหาคม พ.ศ.2565 ผ.ศ.ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดำเนินโครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ที่จังหวัดชลบุรี
8 สิงหาคม 2565 ผู้เข้าชม 12

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่พืชอัตลักษณ์เพื่อการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันที่ 26 กรกฏาคาม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่พืชอัตลักษณ์เพื่อการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีหัวข้อ 1
26 กรกฎาคม 2565 ผู้เข้าชม 33

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เข้าร่วมเทศกาลอโวคาโดและกาแฟเขาค้อ ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอโวคาโคคุณภาพ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย ผศ.สุภาพร วิสุงเร ประธานหลักสูตรฯ อาจารย์ ดร. กัญญารัตน์ เดือนหงาย อาจารย์ศุมาลิณ ดีจันทร์ อาจารย์นวรัตน์ มีชัย และอาจารย์ผกามาศ ปะระทัง ได้เข้าร่วมเ
23 กรกฎาคม 2565 ผู้เข้าชม 43

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ร่วมประชุมหารือ การคัดเลือกบทความเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ. 2565

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ร่วมประชุมหารือ การคัดเลือกบทความเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ. 2565 ในประชุมความร่วมมือทางวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้ง 4
20 กรกฎาคม 2565 ผู้เข้าชม 47

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะและความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ในศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อกิจกรรม Communicative English in the 21st Century

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะและความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ในศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อกิจกรรม Communicative English in the 21st Century ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กิจกรรม 2 วัน คือวันที่
19 กรกฎาคม 2565 ผู้เข้าชม 27