แผนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

# ไฟล์เอกสาร
1 แผนบริการวิชาการ 61 ดูรายละเอียด
2 แผนบริหารความเสี่ยง ดูรายละเอียด
3 แผนพัฒนาบุคลากร ดูรายละเอียด
4 แผนจัดการองค์ความรู้ ดูรายละเอียด
5 แผนกลยุทธ์ทางการเงินปีงบประมาณ 2561 ดูรายละเอียด
6 แผนปฏิบัติการประจำ ปี 2561 ดูรายละเอียด
7 แผนยุทธศาสตร์ปี 2560-2564ปรับปรุง2560 ดูรายละเอียด
8 รายงานประจำปีงบประมาณ 2560 ดูรายละเอียด
9 แผนปฏิบัติราชการระยะ-3-ปี-2563-2565 ดูรายละเอียด
10 แผนปฏิบัติราชการปี-2565 ดูรายละเอียด
11 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน-ปี-2565 ดูรายละเอียด
12 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดูรายละเอียด
13 รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีพ.ศ.2566 ดูรายละเอียด