บุคลากรสายสนับสนุน

สำนักงานคณบดี

นาย สันธยา นันทพรหม

นักวิชาการศึกษา

นางสาว สุกัญญา ทับทอง

นักวิชาการศึกษา

นางสาว แสงจันทร์ สอนสว่าง

นักวิชาการศึกษา

นางสาว ฐะปะนีย์ บุญตั้ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นาง ปิลันธนา ศรีรักษา

นักวิชาการเงินและบัญชี

นาง ลักษณ์คณา กิจจรัส

นักวิชาการศึกษา

นาง นิภาพร นาคเมือง

พนักงานปฏิบัติการ

นาย ไพฑูรย์ บานเย็นงาม

พนักงานปฏิบัติการ

นางสาว วนิดา ภักดิ์จรุง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นาง เพชรรินทร์ สีตะระโส

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาว วรินธร ชาติสุภาพ

นักวิทยาศาสตร์

นางสาว สมเพียร ฟักทอง

นักวิทยาศาสตร์

นาย เอกชัย แดงโคเศษ

พนักงานปฏิบัติการ

นาง นิษา อินทร์พูล

พนักงานปฏิบัติการ

นางสาว สุนิต สร้อยทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นาย ปริญญา ปราบพาลา

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา