บุคลากรสายสนับสนุน

สำนักงานคณบดี

นาย สันธยา นันทพรหม

นักวิชาการศึกษา

นางสาว สุกัญญา ทับทอง

นักวิชาการศึกษา

นางสาว แสงจันทร์ สอนสว่าง

นักวิชาการศึกษา

นาง ลักษณ์คณา กิจจรัส

นักวิชาการศึกษา

นางสาว ฐะปะนีย์ บุญตั้ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาว สุนิต สร้อยทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นาย พฤฒิ เกตะวันดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาว วรินธร ชาติสุภาพ

นักวิทยาศาสตร์

นางสาว สมเพียร ฟักทอง

นักวิทยาศาสตร์

นาง ปิลันธนา ศรีรักษา

นักวิชาการเงินและบัญชี

นาย ปริญญา ปราบพาลา

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นาง นิภาพร นาคเมือง

พนักงานปฏิบัติการ

นาย ไพฑูรย์ บานเย็นงาม

พนักงานปฏิบัติการ

นาง นิษา อินทร์พูล

พนักงานปฏิบัติการ

นาย ประกายแก้ว กู่สันเทียะ

พนักงานปฏิบัติการ