ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา
“บัณฑิตมีความรู้ คู่คุณธรรม นำปัญญาพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
วิสัยทัศน์
“มุ่งสู่มาตรฐานอุดมศึกษา สานคุณค่าอัตลักษณ์วิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นแหล่งองค์ความรู้ของชุมชนอย่างยั่งยืน”
พันธกิจหลัก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีพันธกิจหลักตามยุทธศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2555 มี 5 ด้าน ได้แก่
1) ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ได้มาตรฐาน
2) บริการวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น
3) วิจัยค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น
5) พัฒนาองค์กรและเพิ่มขีดสมรรถนะบุคลกรด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ