คณะผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูเกียรติ โพนแก้ว

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจษฎาพร ปาคำวัง

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวภา ชูมณี

รองคณบดีฝ่ายศูนย์วิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิสระ ตั้งสุวรรณ์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล จันทร์มา

รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์

นางสาว ศิรดา แสงนก

หัวหน้าสำนักงานคณบดี