คณะผู้บริหาร

อาจารย์ มณีรักษ์ กาญจนรางกูร

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์ ดร. เสาวภา ชูมณี

รองคณบดีฝ่ายศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

อาจารย์ ดร. อาทิตย์ หู้เต็ม

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์ เจษฎาพร ปาคำวัง

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

อาจารย์ นฤมล จันทร์มา

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา