คณะผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูเกียรติ โพนแก้ว

รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ

อาจารย์ ดร. เสาวภา ชูมณี

รองคณบดีฝ่ายศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

อาจารย์ เจษฎาพร ปาคำวัง

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี พิมพันธุ์

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

อาจารย์ อิสระ ตั้งสุวรรณ์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์ ดร. นฤมล จันทร์มา

รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม