ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมการพัฒนาโจทย์วิจัยชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับชุมชน หัวข้อการลดโลกร้อน​ การออกแบบบ้านร่มเย็น​ สู่การต่อยอดสร้างเศรษฐกิจชุมชน​ ต.ห้วยใหญ่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ คณบดีฯ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาโจทย์วิจัยชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับชุมชน หัวข้อการลดโลกร้อน​
16 พฤษภาคม 2567 ผู้เข้าชม 17

โครงการส่งเสริมการพัฒนาโจทย์วิจัยชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับผู้นำชุมชน และกลุ่มผู้สูงอายุ ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ คณบดีฯ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาโจทย์วิจัยชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับผู้นำชุมชน และกลุ่มผู้สูงอา
15 พฤษภาคม 2567 ผู้เข้าชม 17

ต้อนรับคณะทำงานตรวจประเมินเพื่อรับรองสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทย

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและเทคโนโลยี นำผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะทำงานตรวจประเมินเพื่อรับรองสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทย ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราช
14 พฤษภาคม 2567 ผู้เข้าชม 14


กิจกรรม/อบรมสัมนา/บริการวิชาการ


ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสระ ตั้งสุวรรณ์ ได้นำนักศึกษาลงพื้นที่เพื่อดำเนิจกรรม “งานหัตถกรรมพื้นถิ่น“ ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพวิศวกรสังคมเพื่อนวัตกรรมลงสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสระ ตั้งสุวรรณ์ ได้นำนักศึกษาลงพื้นที่เพื่อดำเนิจกรรม “งานหัตถกรรมพื้นถิ่น“ ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพวิศวกรสังคมเพื่อนวัตกรรมลงสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ณ ตำบล ลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ
19 มีนาคม 2567 ผู้เข้าชม 133

โครงการเสริมสร้างศักยภาพวิศวกรสังคมเพื่อนวัตกรรมลงสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

วันที่ 5 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสระ ตั้งสุวรรณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้นำสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับร่วมกับชุมชนในการเตรียมการและดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ่านชีวภาพดูดซับกลิ่นภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพว
5 มีนาคม 2567 ผู้เข้าชม 156

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะ Soft skill & hard skills เพื่อการทำงาน

วันที่ 4 มีนาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะ Soft skill & hard skills เพื่อการทำงาน วิทยากรโดย อาจารย์ปุณฑริกา  สุคนธสิงห์ และ"ทักษะสังคม" สู่ความสำเร็จในการทำงาน (Social Skills) -Soft Skills ที่จำเปป็นต่อการทำงานในโลกยุคดิจิ
4 มีนาคม 2567 ผู้เข้าชม 246


รูปภาพกิจกรรม