รายละเอียดข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรษา น้อยนคร

อาจารย์ประจำหลักสูตร
หน่วยงาน สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวน
สายงาน สายวิชาการ
เบอร์โทร -
อีเมล์ -

ประวัติการศึกษา

# สาขาวิชา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
1 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 2561
2 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 2555
3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2553

ประวัติการทำงาน

# ตำแหน่งการทำงาน สถานที่ทำงาน ปี
1 อาจารย์สาขาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2562

ผลงานการวิจัย

# หัวข้องานวิจัย ปี
ไม่พบข้อมูล

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

# เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปีที่ได้รับ
ไม่พบข้อมูล

ประวัติการ ดูงาน/สัมนา/ประชุม/อบรม

# หัวข้อ ดูงาน/สัมนา/ประชุม/อบรม สถานที่ ประเภท ปี ไฟล์เอกสาร
ไม่พบข้อมูล