รายละเอียดข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ ดร.ณัฐพล ปักการะนัง

อาจารย์ประจำหลักสูตร
หน่วยงาน สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวน
สายงาน สายวิชาการ
เบอร์โทร -
อีเมล์ -

ประวัติการศึกษา

# สาขาวิชา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ ปริญญาเอก ปริญญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2564
2 คณิตศาสตร์ประยุกต์ ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2560
3 คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2557

ประวัติการทำงาน

# ตำแหน่งการทำงาน สถานที่ทำงาน ปี
1 อาจารย์ผู้สอนสาขาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2564

ผลงานการวิจัย

# หัวข้องานวิจัย ปี
1 การปรับปรุงอัลกอริทึมทำซ้ำสำหรับแก้ปัญหาอสมการแปรผันในปริภูมิฮิลเบิร์ต 2564

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

# เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปีที่ได้รับ
ไม่พบข้อมูล

ประวัติการ ดูงาน/สัมนา/ประชุม/อบรม

# หัวข้อ ดูงาน/สัมนา/ประชุม/อบรม สถานที่ ประเภท ปี ไฟล์เอกสาร
ไม่พบข้อมูล