รายละเอียดข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์

อาจารย์ประจำหลักสูตร
หน่วยงาน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สายงาน สายวิชาการ
เบอร์โทร -
อีเมล์ -

ประวัติการศึกษา

# สาขาวิชา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
1 การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2544
2 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูเพชรบุรี 2536
3 วิทยาการคอมพิวเตอร์ อนุปริญญา อนุปริญญา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยครูเพชรบุรี 2534

ประวัติการทำงาน

# ตำแหน่งการทำงาน สถานที่ทำงาน ปี
1 อาจารย์ วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ 2537

ผลงานการวิจัย

# หัวข้องานวิจัย ปี
1 ระบบแนะนำแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์ ด้วยออนโทโลยี 2562
2 แอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยว 7 เมนูอาหารที่ต้องชิม ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง 2561
3 ระบบบริหารจัดการการฝึกอบรมออนไลน์ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, 2559
4 บูรณาการความรู้มะม่วงน้ำดอกไม้ในเขตพื้นที่ตำบลดงมูลเหล็กเพื่อส่งเสริมการส่งออก 2558
5 การจัดการความรู้เรื่องมะม่วงน้ำดอกไม้เขตพื้นที่ตำบลดงมูลเหล็ก 2558
6 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2555
7 การพัฒนาระบบที่ปรึกษาออนไลน์ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2554
8 การพัฒนาระบบประเมินผู้สอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2553
9 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม ด้วยสื่อบทเรียนออนไลน์ (E-Learning) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2553

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

# เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปีที่ได้รับ
1 ท.ม.(ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย) 2555
2 ต.ช.(ตริตาภรณ์ช้างเผือก) 2550
3 ต.ม.(ตริตาภรณ์มงกุฎไทย) 2547
4 จ.ช.(จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก) 2542

ประวัติการ ดูงาน/สัมนา/ประชุม/อบรม

# หัวข้อ ดูงาน/สัมนา/ประชุม/อบรม สถานที่ ประเภท ปี ไฟล์เอกสาร
1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเขียน การผลิตและการเผยแพร่ตำราหนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สัมนา 2562 -
2 การประชุม สัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 8 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคโนโลยี Blockchain กับการพัฒนาการศึกษาไทย” ฟ้าใสหมอกสวยรีสร์อท อำเภอเขาค้อ สัมนา 2562 -
3 การประชุม สัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 8 การอภิปรายร่วม เรื่อง “Disruptive Technology" มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สัมนา 2562 -
4 โครงการอบรมการสนทนาภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อบรม 2562 -
5 การประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เรื่อง "ARIT 4.0" มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประชุม 2560 -
6 โครงการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กรุงเทพมหานคร สัมนา 2560 -
7 โครงการ “พัฒนาความรู้ด้าน ICT สู่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในชุมชน" โรงเรียนเพชรละครวิทยา จังหวัดเพชรบูรณ์ สัมนา 2559 -