รายละเอียดข้อมูลบุคลากร

รองศาสตราจารย์ ดร. พวงผกา แก้วกรม

อาจารย์ประจำหลักสูตร
หน่วยงาน สาขาวิชาชีววิทยา
สายงาน สายวิชาการ
เบอร์โทร -
อีเมล์ -

ประวัติการศึกษา

# สาขาวิชา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548
2 สัตววิทยา ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2539
3 เกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2536

ประวัติการทำงาน

# ตำแหน่งการทำงาน สถานที่ทำงาน ปี
1 รองศาสตราจารย์หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2559
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2550
3 อาจารย์ หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2540

ผลงานการวิจัย

# หัวข้องานวิจัย ปี
1 การใช้ไซยาโนแบคทีเรียตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2564
2 การศึกษาสารประกอบในสมุนไพร Hiptage candicans Hook.f. และการใช้เพื่อลดพิษตกค้างของยาปฏิชีวนะ Dexycycline และ Enrofloxacin ในไก่เนื้อ 2563
3 การศึกษาการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของค้อ (Livistona sp.) เพื่อใช้ยับยั้งเชื้อ Helicobacter pylori และการขยายพันธุ์โดยเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 2561
4 การประเมินคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ทางภูมิคุ้มกันที่ได้จากสมุนไพรบางชนิดในหนู BALB/cMlac 2560

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

# เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปีที่ได้รับ
ไม่พบข้อมูล

ประวัติการ ดูงาน/สัมนา/ประชุม/อบรม

# หัวข้อ ดูงาน/สัมนา/ประชุม/อบรม สถานที่ ประเภท ปี ไฟล์เอกสาร
ไม่พบข้อมูล