รายละเอียดข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เดือนฉาย ไชยบุตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร
หน่วยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สายงาน สายวิชาการ
เบอร์โทร 0864451427
อีเมล์ Duenchai.c@pcru.mail.go.th

ประวัติการศึกษา

# สาขาวิชา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
1 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจและการศึกษา ปริญญาเอก ป.รด.(เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจและการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2560
2 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาโท วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2548
3 คอมพิวเตอร์ศึกษา ปริญญาตรี ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ 2536

ประวัติการทำงาน

# ตำแหน่งการทำงาน สถานที่ทำงาน ปี
1 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ [พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน] สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลับราชภัฏเพชรบูรณ์ 2560
2 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ [พ.ศ. 2556-2560] สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลับราชภัฏเพชรบูรณ์ 2556
3 รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(งานระบบสารสนเทศ) [พ.ศ.2552-2556] สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลับราชภัฏเพชรบูรณ์ 2552
4 รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(งานระบบสารสนเทศ) [พ.ศ.2548-2552] สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลับราชภัฏเพชรบูรณ์ 2548
5 ประธานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ศึกษา [พ.ศ.2541-2543] คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลับราชภัฏเพชรบูรณ์ 2541
6 อาจารย์ [ข้าราชการโอนย้ายสังกัดอุดมศึกษา] คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลับราชภัฏเพชรบูรณ์ 2540
7 อาจารย์[บรรจุข้าราชการ] โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม จังหวัดลพบุรี 2538
8 อาจารย์ [อาจารย์ประจำพิเศษ] คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2537

ผลงานการวิจัย

# หัวข้องานวิจัย ปี
1 การนำองค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อห้องสมุด 4.0, รมยสาร, ปีที่ 16 ฉบับที่ 2, พฤษภาคม-สิงหาคม 2561, หน้า 433-447 [TCI1] 2561
2 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน : การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ,วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ปีที่ 13 ฉบับที่ 1, มกราคม – เมษายน 2561, หน้า 13-26 [TCI1] 2561
3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ด้วยระบบการเรียนรู้ร่วมกันทางอิเล็กทรอนิกส์,รายงานสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16,22ก.ค.2559,หน้า764-776 2559
4 ปัจจัยที่ทำให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ,พฤษภาคม – สิงหาคม 2558,หน้า 1-11 [TCI2] 2558
5 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 2553
6 การวิจัยในชั้นเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก 2553
7 การศึกษาคุณภาพบัณฑิตและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2552
8 การวิจัยในชั้นเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก 2552
9 การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาวะ การมีงานทำของบัณฑิต 2552
10 การสร้างนวัตกรรม E-Learning เรื่อง การเขียนโปรแกรมด้วย Visual Basic 6 2551
11 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์เพื่อการสืบค้นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2548

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

# เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปีที่ได้รับ
1 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ท.ช.(ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก) 2560
2 เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ท.ม.(ทวิติยาภรณ์มงกุฎไทย) 2551
3 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก จ.ช.(จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก) 2543

ประวัติการ ดูงาน/สัมนา/ประชุม/อบรม

# หัวข้อ ดูงาน/สัมนา/ประชุม/อบรม สถานที่ ประเภท ปี ไฟล์เอกสาร
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๓๘ (38th WUNCA) ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ประชุม 2562 -
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๓๙ (39th WUNCA)” ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุม 2562 -
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อมูลรายบุคคลอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้อง Convention Center โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร ประชุม 2562 -
4 ประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ๘ แห่ง ครั้งที่ ๘ เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ๘ แห่ง ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน การพัฒนาคุณภา ณ ห้องประชุมสลุงคำ อาคาร ๓๙ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ประชุม 2561 -
5 ค่ายจัดทำผลงานทางวิชาการ 2561 The Bloom Boutique Hotel & Resort อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา อบรม 2561 -
6 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๓๗ (37th WUNCA) ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เขตการศึกษาย่านมัทรี จังหวัดนครสวรรค์ ประชุม 2561 -
7 ร่วมการประชุม “EBSCO Annual Conferences 2018” ณ ห้องประชุม “Sapphire Suite” โรงแรมโนโวเทล แพลตทินั่ม ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร ประชุม 2561 -
8 ประชุมคณะทำงานพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ณ ห้องประชุมเสลา ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ประชุม 2561 -
9 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษาเพื่อรองรับนโยบาย Big Data ด้านการศึกษาของรัฐบาล ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๒, ๓ ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ประชุม 2561 -
10 ประชุมคณะทำงานพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ณ ห้องประชุมเสลา ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมเสลา ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ประชุม 2561 -
11 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๓๕ (35th WUNCA)” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ประชุม 2560 -
12 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อมูลรายบุคคลอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้อง Convention Center โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร ประชุม 2560 -
13 โครงการเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการศึกษา (Inter-University Network : Uninet) จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๓๒ (WUNCA ๓๒st)”และรับรางวัลผู้พัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยให้รองรับการ ณ อาคารเรียนรวม ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ประชุม 2559 -
14 ร่วมงานแถลงข่าวและร่วมประชุมระบบสื่อสาระออนไลน์ ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น M อาคารสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพมหานคร ประชุม 2559 -
15 ร่วมประชุม แนวทางการดำเนินงาน Thailand Tech Show ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคาร สวทช. โยธี ถนนพระราม ๖กรุงเทพมหานคร ประชุม 2559 -
16 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ สำนักคอมพิวเตอร์ และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ดูงาน 2559 -
17 ประชุมความร่วมมือ เรื่อง “นวัตกรรม การพัฒนาสถาบันการศึกษาของประเทศไทยเพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก และ ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ” ณ ห้องประชุมสภา ท.๔๑๐ อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก ประชุม 2559 -
18 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๓๔ (34th WUNCA)” ณ อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ประชุม 2559 -
19 ประชุมความร่วมมือ เรื่อง “นวัตกรรม การพัฒนาสถาบันการศึกษาของประเทศไทยเพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก และ ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ” ณ ห้องประชุมสภา ท.๔๑๐ อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก ประชุม 2559 -
20 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๓๑ (WUNCA ๓๑st)” ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ประชุม 2558 -
21 เป็นวิทยากรโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้าน ICT ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ด้าน ICT ของมหาวิทยาลัย และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ณ ห้องประชุมเบญจกาญจน์ ชั้น ๕ อาคารนวัตปัญญา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประชุม 2558 -
22 วิทยากร ร่วมอภิปรายและวิพากษ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ประชุม 2558 -
23 โครงการเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการศึกษา (Inter-University Network : Uninet) จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๓๒ (WUNCA ๓๒st)”และรับรางวัลผู้พัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยให้รองรับการ ณ อาคารเรียนรวม ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ประชุม 2558 -
24 ประชุมปฏิบัติการเครือข่ายประกันคุณภาพสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เพื่อร่วมหาแนวทางในการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่ว ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา และศึกษาดูงาน ณ University Utara Malaysia รัฐเคด้าห์ และศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมแห่งรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ประชุม 2557 -
25 สัมมนา “สานต่อโครงการไอทีตามพระราชดำริฯ เพื่อพัฒนาเยาวชนก้าวสู่ศตวรรษที่ ๒๑” เพื่อประชุมทำความเข้าใจในภาพรวม และร่วมประชุมปฏิบัติการ การดำเนินงาน “โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสนองพระราชดำริฯ” ในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม CC-๔๐๕ อาคารศูนย์ประชุม (CC) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี สัมนา 2557 -
26 โครงการ “การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่อง การรักษา ความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ณ ห้อง VDO conference ชั้น ๒ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุม 2557 -
27 โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Inter-University Network : UniNet) ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิททยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุม 2557 -
28 ศึกษาดูงานบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี และอุทยานการเรียนรู้ TK park กรุงเทพมหานคร ดูงาน 2556 -
29 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร อบรม 2556 -
30 อบรมหลักสูตร “นักบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับผู้อำนวยการศูนย์ สำนัก” ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น ๕ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี และศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย และสาธารณรัฐสิง ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น ๕ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี และศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ประเทศมาเลเซีย และสาธารณรัฐสิงคโปร์ อบรม 2556 -