รายละเอียดข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์

อาจารย์ประจำหลักสูตร
หน่วยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สายงาน สายวิชาการ
เบอร์โทร -
อีเมล์ -

ประวัติการศึกษา

# สาขาวิชา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปริญญาโท วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2547
2 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏเพชรบุรี 2538

ประวัติการทำงาน

# ตำแหน่งการทำงาน สถานที่ทำงาน ปี
1 รองผู้อำนวยการสำนัก (งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) [พ.ศ.2560-ปัจจุบัน] สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลับราชภัฏเพชรบูรณ์ 2560
2 รองผู้อำนวยการสำนัก (งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) [พ.ศ.2557-2560] สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลับราชภัฏเพชรบูรณ์ 2557
3 รองผู้อำนวยการสำนัก (งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) [พ.ศ.2554-2557] สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลับราชภัฏเพชรบูรณ์ 2554
4 รองผู้อำนวยการสำนัก (งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) [พ.ศ.2551-2554] สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2551
5 ประธานโปรแกรมเทคโนโลยีสารสนเทศ [พ.ศ.2547-2554] คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลับราชภัฏเพชรบูรณ์ 2547
6 อาจารย์ [ข้าราชการโอนย้ายสังกัดอุดมศึกษา] คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ 2540
7 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ [ข้าราชการพลเรือน] งานสื่อสารข้อมูล ฝ่ายฐานข้อมูลและสื่อสารฯ ศูนข้อมูลยาเสพติด 2539
8 อาจารย์ [อาจารย์ประจำพิเศษ] คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ 2538

ผลงานการวิจัย

# หัวข้องานวิจัย ปี
1 บูรณาการเทคโนโลยีออนโทโลยีเพื่อแนะนำแหล่งท่องเที่ยว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 2562
2 ระบบแนะนำแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอำเภอเขาค้อด้วยหลักการออนโทโลยี 2562
3 แอปพลิเคชันการส่งเสริมการท่องเที่ยว 6 ของที่ระลึกต้องซื้อในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง : วารสารการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562 ISSN : 2539-5866] 2562
4 การส่งเสริม 6 ของที่ระลึกต้องซื้อ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง 2561
5 การจัดการข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 2561
6 การส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง 2561
7 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2560
8 การศึกษาสภาพความต้องการการใช้งานการเรียนผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (m - Learning) สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2556
9 การพัฒนาระบบแฟ้มสะสมงานบุคลากรอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2554
10 ผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2553
11 ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร 2552

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

# เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปีที่ได้รับ
1 ท.ม.(ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย) 2553
2 ต.ม.(ตริตาภรณ์มงกุฎไทย) 2548
3 จ.ช.(จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก) 2544

ประวัติการ ดูงาน/สัมนา/ประชุม/อบรม

# หัวข้อ ดูงาน/สัมนา/ประชุม/อบรม สถานที่ ประเภท ปี ไฟล์เอกสาร
1 โครงการอบรมการสนทนาภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อบรม 2562 -
2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Augmented Reality ในงาน WUNCA ครังที่ 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต อบรม 2562 -
3 เข้าร่่วมประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจออมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ประชุม 2562 -
4 การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ บ้านริมดอยรีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์ อบรม 2561 -
5 การออกแบบเว็บไซต์สมัยใหม่ ด้วย CSS และ FLEXBOX ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 C209 อาคาร ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อบรม 2561 -
6 การใช้เทคโนโลยีด้านระบบเครือข่ายสมัยใหม่สำหรับการประยุกต์ใช้กับสถานศึกษา บริษัท Hewlett Packard Enterprise ประเทศสิงคโปร์ ดูงาน 2561 -
7 อบมรเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม ๔.๐ ด้วย Internet of Things อาคารคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี อบรม 2561 -