รายละเอียดข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ จิตรนันท์ ศรีเจริญ

อาจารย์ประจำหลักสูตร
หน่วยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สายงาน สายวิชาการ
เบอร์โทร -
อีเมล์ -

ประวัติการศึกษา

# สาขาวิชา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
1 สถิติประยุกต์ ปริญญาตรี พบ.ม. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2540
2 สถิติ ปริญญาตรี วท.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2533

ประวัติการทำงาน

# ตำแหน่งการทำงาน สถานที่ทำงาน ปี
1 อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2564
2 รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2560
3 รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2544
4 อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2541

ผลงานการวิจัย

# หัวข้องานวิจัย ปี
1 การส่งเสริม 8 แหล่งท่องเที่ยวต้องไป ในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง 2561
2 บูรณาการเทคโนโลยีเสมือนจริง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแคมเปญ 678 ของจังหวัดเพชรบูรณ์ 2561
3 พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 2560
4 การออกแบบและพัฒนาระบบห้องสมุดสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก กรณีศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน 2556
5 ผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ 2553
6 การศึกษาคุณภาพบัณฑิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2551

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

# เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปีที่ได้รับ
ไม่พบข้อมูล

ประวัติการ ดูงาน/สัมนา/ประชุม/อบรม

# หัวข้อ ดูงาน/สัมนา/ประชุม/อบรม สถานที่ ประเภท ปี ไฟล์เอกสาร
ไม่พบข้อมูล