รายละเอียดข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ ดร. ประยูร ไชยบุตร

อาจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สายงาน สายวิชาการ
เบอร์โทร -
อีเมล์ -

ประวัติการศึกษา

# สาขาวิชา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
1 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจและการศึกษา ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2560
2 การศึกษาวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ค.อ.ม.การศึกษาวิทยาศาสตร์(คอมพิวเตอ์) มหาวิทยาลียเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2545
3 คอมพิวเตอร์ศึกษา ปริญญาตรี ค.บ. วิทยาลัยครูเชียงใหม่ 2537

ประวัติการทำงาน

# ตำแหน่งการทำงาน สถานที่ทำงาน ปี
1 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2559
2 รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2556
3 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2552
4 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2548
5 รองผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 2545
6 ประธานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2544
7 อาจารย์ สถาบันราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 2537

ผลงานการวิจัย

# หัวข้องานวิจัย ปี
1 การศึกษาปัญหาและพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตในสถาบันการศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์. 2560
2 Development of the Network Administration System for the Internet Network of Phetchabun Rajabhat Universiy 2560
3 วิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเพื่อการสืบค้นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษาสถานที่ทองเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ (2549) 2549
4 วิจัยเรื่อง ระบบสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (2548) 2548
5 วิจัยเรื่อง การสร้างนวัตกรรม E-Learning ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (2547) 2547
6 ) วิจัยเรื่อง การส่งเกรด สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ (2546) ทุนวิจัยของสถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ 2546

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

# เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปีที่ได้รับ
1 ท.ช.(ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก) 2553
2 ต.ช.(ตริตาภรณ์ช้างเผือก 2549
3 ต.ม.(ตริตาภรณ์มงกุฎไทย) 2545
4 จ.ช.(จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก) 2543

ประวัติการ ดูงาน/สัมนา/ประชุม/อบรม

# หัวข้อ ดูงาน/สัมนา/ประชุม/อบรม สถานที่ ประเภท ปี ไฟล์เอกสาร
1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเขียน การผลิตและการเผยแพร่ตำราหนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์28 พฤษภาคม 2562ใช้เป็นแนวทางในการเขียนตำราวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ม.รภ.พช. อบรม 2561 -
2 การประชุม สัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 8 การอภิปรายร่วม เรื่อง “Disruptive Technology สำนักวิทยบริการฯ ม.รภ.พช. สัมนา 2561 -