รายละเอียดข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตรีชฎา อุทัยดา

อาจารย์ประจำหลักสูตร
หน่วยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สายงาน สายวิชาการ
เบอร์โทร -
อีเมล์ -

ประวัติการศึกษา

# สาขาวิชา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2547

ประวัติการทำงาน

# ตำแหน่งการทำงาน สถานที่ทำงาน ปี
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ) หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2561
2 การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ ของผลิตภัณฑ์ไอศกรีมลูกหม่อน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2556
3 อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ) หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2552
4 อาจารย์ประจำพิเศษหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2551

ผลงานการวิจัย

# หัวข้องานวิจัย ปี
1 กระบวนการผลิตโจ๊กข้าวกึ่งสาเร็จรูป ผสมผลผลิตพลอยได้จากการเพาะ เห็ดถั่งเช่าสีทอง 2563
2 การศึกษากระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหมูสู่เชิงพาณิชย์ 2559
3 การประเมินคุณค่าทางโภชนาการใน กระยาสารทจากข้าวกล้องพญาลืมแกงงอก 2558
4 การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ ของผลิตภัณฑ์ไอศกรีมลูกหม่อน 2556
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมเพื่อ สุขภาพจากผลผลิตทางการเกษตรใน ท้องถิ่น 2554
6 การพัฒนาวุ้นผงเครือหมาน้อยเพื่อสุขภาพ 2552

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

# เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปีที่ได้รับ
ไม่พบข้อมูล

ประวัติการ ดูงาน/สัมนา/ประชุม/อบรม

# หัวข้อ ดูงาน/สัมนา/ประชุม/อบรม สถานที่ ประเภท ปี ไฟล์เอกสาร
ไม่พบข้อมูล