รายละเอียดข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ ดร. นฤมล จันทร์มา

อาจารย์ประจำหลักสูตร
หน่วยงาน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สายงาน สายวิชาการ
เบอร์โทร -
อีเมล์ -

ประวัติการศึกษา

# สาขาวิชา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
1 การพัฒนาสุขภาพชุมชน ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2562
2 สาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 2548
3 สุขศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ 2545

ประวัติการทำงาน

# ตำแหน่งการทำงาน สถานที่ทำงาน ปี
1 รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2564
2 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2560
3 ประธานหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2555
4 ประธานหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2551

ผลงานการวิจัย

# หัวข้องานวิจัย ปี
1 รูปแบบการพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในชุมชนมงจังหวัดเพชรบูรณ์ 2564
2 ผลของการออกกําลังกายแบบแกวงแขนแบบกลุ่มสุขภาพของผูสูงอายุในชุมชน 2564
3 ความต้องการของตลาดและศักยภาพในการรองรับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพจากน้ำพุร้อน 2564
4 ผลกระทบด้านต่าง ๆของกัญชา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 2563
5 ความอยู่ดีมีสุขของสมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุในจังหวัดเพชรบูรณ์ 2562
6 Drug use among agriculture-related workers in Thailand. 2560
7 การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเขต 2 2560

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

# เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปีที่ได้รับ
ไม่พบข้อมูล

ประวัติการ ดูงาน/สัมนา/ประชุม/อบรม

# หัวข้อ ดูงาน/สัมนา/ประชุม/อบรม สถานที่ ประเภท ปี ไฟล์เอกสาร
ไม่พบข้อมูล