รายละเอียดข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล จันทร์มา

อาจารย์ประจำหลักสูตร
หน่วยงาน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สายงาน สายวิชาการ
เบอร์โทร 0925391926
อีเมล์ dominiger2524@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

# สาขาวิชา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
1 การพัฒนาสุขภาพชุมชน ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2562
2 สาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 2548
3 สุขศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ 2545

ประวัติการทำงาน

# ตำแหน่งการทำงาน สถานที่ทำงาน ปี
1 รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2564
2 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2560
3 ประธานหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2555
4 ประธานหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2551

ผลงานการวิจัย

# หัวข้องานวิจัย ปี
1 ศักยภาพและความต้องการของตลาดในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจากน้ำพุร้อน จังหวัดเพชรบูรณ์ 2565
2 การใช้สารเสพติดในแรงงานเกษตรไทย 2565
3 ความคิดเห็นของผู้ใช้กัญชา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 2565
4 Drug Use Among Agricultural Related Workers 2565
5 รูปแบบการพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในชุมชนมงจังหวัดเพชรบูรณ์ 2564
6 ผลของการออกกําลังกายแบบแกวงแขนแบบกลุ่มสุขภาพของผูสูงอายุในชุมชน 2564
7 ความต้องการของตลาดและศักยภาพในการรองรับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพจากน้ำพุร้อน 2564
8 รายงานการศึกษาโครงการจัดทำข้อมูลสถานการณ์ปัญหายาเสพติดของกลุ่มแรงงาน 2564
9 การใช้สารเสพติดในกลุ่มแรงงานเกษตร: การวิเคราะห์พหุระดับ 2564
10 ผลกระทบด้านต่าง ๆของกัญชา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 2563
11 Drug use among agriculture-related workers in Thailand 2563
12 การใช้ยาเสพติดในผู้ใช้แรงงานขนส่ง 2563
13 ความอยู่ดีมีสุขของสมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุในจังหวัดเพชรบูรณ์ 2563
14 การใช้ยาเสพติดในผู้ใช้แรงงานเกษตร 2563
15 ความอยู่ดีมีสุขของสมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุในจังหวัดเพชรบูรณ์ 2562
16 การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเขต 2 2561
17 Drug use among agriculture-related workers in Thailand. 2560
18 การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเขต 2 2560
19 Association between age at first alcohol use and heavy episodic drinking: An analysis of Thailand’s smoking and alcohol drinking behavior survey 2560 2560
20 ฝิ่นในวัฒนธรรมม้ง. 2560 2560
21 การศึกษาผลของครีมมะกรูดต่อการแก้ไขปัญหากลิ่นเท้า 2559

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

# เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปีที่ได้รับ
1 ต.ม.(ตริตาภรณ์มงกุฎไทย) 2564

ประวัติการ ดูงาน/สัมนา/ประชุม/อบรม

# หัวข้อ ดูงาน/สัมนา/ประชุม/อบรม สถานที่ ประเภท ปี ไฟล์เอกสาร
ไม่พบข้อมูล