รายละเอียดข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ อนุพงษ์ สุขประเสิรฐ

อาจารย์ประจำหลักสูตร
หน่วยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สายงาน สายวิชาการ
เบอร์โทร -
อีเมล์ -

ประวัติการศึกษา

# สาขาวิชา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
1 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาโท วท.ม. นเรศวร 2551
2 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี วท.บ. สถาบันราชภัฎเพชรบูรณ์ 2546

ประวัติการทำงาน

# ตำแหน่งการทำงาน สถานที่ทำงาน ปี
1 พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2552
2 อาจารย์ประจำพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2547

ผลงานการวิจัย

# หัวข้องานวิจัย ปี
1 การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหอพัก กรณีศึกษา: หอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2554

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

# เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปีที่ได้รับ
1 จ.ช.(จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก) 2557

ประวัติการ ดูงาน/สัมนา/ประชุม/อบรม

# หัวข้อ ดูงาน/สัมนา/ประชุม/อบรม สถานที่ ประเภท ปี ไฟล์เอกสาร
1 โครงการอบรมการสนทนาภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อบรม 2562 -
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายปฏิบัติการให้วิเคราะห์ และประเมินค่างานในการกำหนดตำแหน่งระดับชำนาญการ และชำนายการพิเศษ ประจำปี พ.ศ.2562 รุ่นที่ 2 ห้องประชุมสีทอง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อบรม 2562 -
3 ประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ ๗ (AUCC-๒๐๑๙) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย ประชุม 2562 -
4 เข้าร่่วมประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียนครั้งที่ 6 และประชุมเพื่อประสานความร่วมมือของเครือข่ายฯ สำหรับการจัดงานครั้งที่ 7 ห้องประชุมราชพฤษณ์ 1 ชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ประชุม 2561 -