รายละเอียดข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ ศรัญญา ตรีทศ

อาจารย์ประจำหลักสูตร
หน่วยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สายงาน สายวิชาการ
เบอร์โทร -
อีเมล์ -

ประวัติการศึกษา

# สาขาวิชา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
1 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาโท วท.ม. มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552
2 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี วท.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2547

ประวัติการทำงาน

# ตำแหน่งการทำงาน สถานที่ทำงาน ปี
1 อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2547

ผลงานการวิจัย

# หัวข้องานวิจัย ปี
1 ระบบควบคุมโรงเรือนและแปลงหญ้าอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ 2563
2 การส่งเสริม 7 เมนูอาหารที่ต้องชิมในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยเทคโลโลยีเสมือนจริง 2561
3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง 2561
4 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 2558
5 การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนรู้แบบร่วมมือ วิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2554
6 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยวิธีการแบ่งกลุ่ม วิชาระบบปฏิบัติการ 2553

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

# เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปีที่ได้รับ
ไม่พบข้อมูล

ประวัติการ ดูงาน/สัมนา/ประชุม/อบรม

# หัวข้อ ดูงาน/สัมนา/ประชุม/อบรม สถานที่ ประเภท ปี ไฟล์เอกสาร
ไม่พบข้อมูล