รายละเอียดข้อมูลบุคลากร

รองศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี พิมพันธุ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร
หน่วยงาน สาขาวิชาชีววิทยา
สายงาน สายวิชาการ
เบอร์โทร -
อีเมล์ -

ประวัติการศึกษา

# สาขาวิชา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
1 สาขาชีววิทยา ปริญญาตรี ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2559
2 สาขาชีววิทยา ปริญญาตรี วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2555
3 สาขาชีววิทยา ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2553

ประวัติการทำงาน

# ตำแหน่งการทำงาน สถานที่ทำงาน ปี
1 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2564
2 อาจารย์พิเศษสาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2561
3 อาจารย์พิเศษสาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2555

ผลงานการวิจัย

# หัวข้องานวิจัย ปี
1 การศึกษาโครงสร้างทางพันธุกรรมของปลาเพื่อบูรณาการเป็นฐานข้อมูลท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในลุ่มน้ำอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 2564
2 การศึกษาพันธุกรรมปลาเพื่อพัฒนาเป็นปลาสวยงามเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบูณ์ 2563
3 เซลล์พันธุศาสตร์และสัณฐานวิทยาของปลาก้างในพื้นที่ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 2562

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

# เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปีที่ได้รับ
ไม่พบข้อมูล

ประวัติการ ดูงาน/สัมนา/ประชุม/อบรม

# หัวข้อ ดูงาน/สัมนา/ประชุม/อบรม สถานที่ ประเภท ปี ไฟล์เอกสาร
ไม่พบข้อมูล