รายละเอียดข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ ดร. ฤทัยรัตน์ น้อยคนดี

อาจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สายงาน สายวิชาการ
เบอร์โทร -
อีเมล์ -

ประวัติการศึกษา

# สาขาวิชา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
1 - ปริญญาเอก - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2563
2 - ปริญญาโท - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2551
3 - ปริญญาตรี - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2546

ประวัติการทำงาน

# ตำแหน่งการทำงาน สถานที่ทำงาน ปี
1 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2554
2 หัวหน้าฝ่ายงานสิ่งแวดล้อม บริษัท ที.ที. เซรามิค จ ากัด จ.สระบุรี 2550
3 ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ บริษัท ฟาร์มโชคชัย แดรี่ จ ากัด อ. ปากช่อง จ.นครราชสีมา 2546

ผลงานการวิจัย

# หัวข้องานวิจัย ปี
ไม่พบข้อมูล

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

# เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปีที่ได้รับ
ไม่พบข้อมูล

ประวัติการ ดูงาน/สัมนา/ประชุม/อบรม

# หัวข้อ ดูงาน/สัมนา/ประชุม/อบรม สถานที่ ประเภท ปี ไฟล์เอกสาร
ไม่พบข้อมูล