รายละเอียดข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจษฎาพร ปาคำวัง

อาจารย์ประจำหลักสูตร
หน่วยงาน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สายงาน สายวิชาการ
เบอร์โทร 082-6695539
อีเมล์ jetsadaporn.pa@pcru.ac.th

ประวัติการศึกษา

# สาขาวิชา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
1 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาโท วท.ม. มหาวิทยาลัยนเรศวร 2551
2 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญาตรี วท.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 2548

ประวัติการทำงาน

# ตำแหน่งการทำงาน สถานที่ทำงาน ปี
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2563
2 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 2554
3 อาจารย์ประจำพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 2548

ผลงานการวิจัย

# หัวข้องานวิจัย ปี
ไม่พบข้อมูล

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

# เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปีที่ได้รับ
1 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก 2560

ประวัติการ ดูงาน/สัมนา/ประชุม/อบรม

# หัวข้อ ดูงาน/สัมนา/ประชุม/อบรม สถานที่ ประเภท ปี ไฟล์เอกสาร
1 อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง จุดประกายการวิจัยและพัฒนายุค Thailand 4.0 และการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้โดนใจแหล่งทุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ อบรม 2561 -
2 อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง เทคนิคการนำเสนอผลงานวิชาการด้านบริหารธุรกิจในระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ อบรม 2561 -