รายละเอียดข้อมูลบุคลากร

นาย ปริญญา ปราบพาลา

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
หน่วยงาน สำนักงานคณบดี
สายงาน สายสนับสนุน
เบอร์โทร 0616313736
อีเมล์ parinya@pcru.ac.th

ประวัติการศึกษา

# สาขาวิชา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
1 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2546

ประวัติการทำงาน

# ตำแหน่งการทำงาน สถานที่ทำงาน ปี
1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2556

ผลงานการวิจัย

# หัวข้องานวิจัย ปี
ไม่พบข้อมูล

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

# เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปีที่ได้รับ
1 เบญจมาภรณ์มงกุฏไทย 2560

ประวัติการ ดูงาน/สัมนา/ประชุม/อบรม

# หัวข้อ ดูงาน/สัมนา/ประชุม/อบรม สถานที่ ประเภท ปี ไฟล์เอกสาร
ไม่พบข้อมูล