รายละเอียดข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ ดร. กัญญารัตน์ เดือนหงาย

อาจารย์ประจำหลักสูตร
หน่วยงาน สาขาการแพทย์แผนไทย
สายงาน สายวิชาการ
เบอร์โทร -
อีเมล์ -

ประวัติการศึกษา

# สาขาวิชา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
1 ชีวเวชศาสตร์ ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2555
2 ปรสิตวิทยา ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2550
3 เทคนิคการแพทย์ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2547

ประวัติการทำงาน

# ตำแหน่งการทำงาน สถานที่ทำงาน ปี
1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2564
2 รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2560
3 อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2556

ผลงานการวิจัย

# หัวข้องานวิจัย ปี
1 การศึกษาสารสำคัญและฤทธิ์ของตำรับยาเบญจกูลในการยับยั้งเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี 2560
2 การศึกษาอัตราชุกภาวะพร่องเอนไซม์กลูโคส 6 ฟอสเฟต ดีไฮโดรจีเนส ในนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2559
3 อัตราความชุกของโรคพยาธิเข็มหมุดในเด็กปฐมวัย เขตอำเภอ หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 2558

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

# เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปีที่ได้รับ
ไม่พบข้อมูล

ประวัติการ ดูงาน/สัมนา/ประชุม/อบรม

# หัวข้อ ดูงาน/สัมนา/ประชุม/อบรม สถานที่ ประเภท ปี ไฟล์เอกสาร
ไม่พบข้อมูล