รายละเอียดข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เขมปริต ขุนราชเสนา

อาจารย์ประจำหลักสูตร
หน่วยงาน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สายงาน สายวิชาการ
เบอร์โทร ต่อ 8218
อีเมล์ kparit1.khu@pcru.ac.th

ประวัติการศึกษา

# สาขาวิชา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
1 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แขนงคอมพิวเตอร์ศึกษา ปริญญาโท กศ.ม. มหาวิทยาลัยนเรศวร 2555
2 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี คอ.บ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2545
3 เทคนิคคอมพิวเตอร์ อนุปริญญา ปวส. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตนนทบุรี 2542

ประวัติการทำงาน

# ตำแหน่งการทำงาน สถานที่ทำงาน ปี
1 อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2564
2 ประธานหลักสูตรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2564
3 คณะกรรมการบริหารคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2564
4 คณะกรรมการสวัสดิการภวยในส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2564
5 คณะกรรมการสถาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2563
6 ประธานคณะทำงาน Big Data and Glove Tech ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2562
7 รักษาการหัวหน้าสำนักงานโครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2562
8 อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2560
9 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2556
10 อาจารย์ประจำพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2549
11 Senior Programmer บ.เอกชน 2547
12 Programmer บ.เอกชน 2546

ผลงานการวิจัย

# หัวข้องานวิจัย ปี
1 บทความวิจัยเรื่อง การพยากรณ์การระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทย ด้วยการวิเคราะห์การถดถอย โดยใช้อัลกอริทึมแมชชีนเลิร์นนิง การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 2565
2 บทความวิจัยเรื่อง การทำนายจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ด้วยแมชชีนเลิร์นนิงโดยใช้วิธีเคเนียร์เรสเนเบอร์รีเกรสชัน งานประชุมวิชาการระดับด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 7 วันที่ 10-11 มีนาคม 2565 มรภ.สุราษฎร์ธานี 2565
3 บทความวิจัยเรื่อง การทำนายผู้ติดเชื้อโควิด-19 ด้วยเทคนิคเอ็กซ์จีบูสต์ของแมชชีนเลิร์นนิง การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19 มีนาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2565
4 บทความวิจัยเรื่อง การใช้เทคนิคแรนดอมฟอร์เรสของแมชชีนเลิร์นนิงเพื่อพยากรณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19 มีนาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2565
5 บทความวิจัยเรื่อง การคาดการณ์ยอดผู้ติดเชื้อรายวันจากโควิด 19 ด้วยเทคนิคการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณด้วยวิธีแลซโซ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19 มีนาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2565
6 บทความวิจัยเรื่อง การพยากรณ์จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของประเทศไทย ด้วยเทคนิคซัพพอร์ตเวกเตอร์รีเกรสชันของแมชชีนเลิร์นนิง การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19 มีนาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2565
7 บทความวิจัยเรื่อง “การใช้เทคนิค AIC เพื่อการเฝ้าระวังและการมี ส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์แมงกะพรุนน้ำจืดในพื้นที่ ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ” (เจน จันทรสุภาเสน, กาญจน์ คุ้มทรัพย์ , รุจิรา คุ้มทรัพย์ ,เขมปริต ขุนราชเสน และศศิธร แท่นท 2563
8 โมบายแอปพลิเคชันชุดดินเพื่อสนับสนุนเกษตรกร กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ (*ธัญรัตน ปาศรี, อุดมศักดิ์ สิงห์สถิต และ เขมปริต ขุนราชเสนา) การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 8 (AUCC2020) วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 2563
9 การพัฒนาระบบสารสนเทศกิจกรรมนักศึกษากองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ปธานิน สังข์ประสิทธิ์ ชินวัฒน์ แก้วยม และเขมปริต ขุนราชเสนา, การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 7 (AUCC2019) วันที่ 22-24 มีนาคม พ.ศ. 2562) 2562
10 บทความวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซีบนเครือข่าย ด้วยวิธีการ เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 และประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานว 2561
11 ผลการพัฒนาหนังสือที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมสำหรับการเรียนการสอน เรื่องฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ วารสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม- ธันวาคม 2561 2561
12 การรู้จำตัวเลขไทยที่เขียนด้วยลายมือด้วยการเรียนรู้เชิงลึก (2560) 2560
13 บทความวิจัยเรื่อง ความหลากหลายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองการอนุรักษ์และฟื้นฟู ด้วยการเผยแพร่สู่ชุมชนและโรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 HERP ConGRESS V วันที่ 2-4 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2560
14 บทความวิจัยเรื่อง พัฒนาสื่อเสริมการเรียนเรื่องอุปกรณ์ไอซีทีน่ารู้ร่วมกับเทคโนโลยีความจริงเสริม การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ครั้งที่ 4 วันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2560
15 พัฒนาแอปพลิเคชั่นเสริมการเรียนรู้เรื่อง อุปกรณ์ไอซีทีน่ารู้ร่วมกับเทคโนโลยีความจริงเสริม 2559
16 ความหลากหลายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเพชรบูรณ์การอนุรักษ์ และฟื้นฟูด้วยการเผยแพร่สู่ชุมชนและโรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ (2559) (ผู้ร่วมวิจัย) 2559
17 ผลการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2558
18 การพัฒนาชุดการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรของชุมชนวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2558 (โครงการวิจัยย่อย) 2558
19 การศึกษาแนวโน้มความต้องการหลักสูตรครุศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและบุคลากรทางการศึกษาภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2558
20 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบอริยสัจสี่ ผ่านสื่อ Social Media ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2557
21 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Inquiry Learning ร่วมกับ Social Media วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 2557
22 ความหลากหลายชนิดของปลากั้งในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะและห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (โครงการวิจัยย่อย) 2557
23 ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้ Social Media เพื่อการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2556
24 การศึกษาแนวโน้มความต้องการหลักสูตรปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียของนักเรียนและผู้ใช้งานบัณฑิตภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ 2556
25 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยวิธีแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 2552

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

# เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปีที่ได้รับ
1 จัตุรภาภรณ์ช้างเผือก 2563

ประวัติการ ดูงาน/สัมนา/ประชุม/อบรม

# หัวข้อ ดูงาน/สัมนา/ประชุม/อบรม สถานที่ ประเภท ปี ไฟล์เอกสาร
1 สัมมนา "IoT Solution : ยกระดับอุตสาหกรรมสู่ smart factory" Online สัมนา 2565 -
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการขับเคลื่อน BCG Model สำหรับอุตสาหกรรม" Online สัมนา 2565 -
3 TF - NTU AI ASIA: Seminar of Frontier Research in Urban Sciences International Conference at Nanyang Technological University in Singapore ประชุม 2565 -
4 การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของการทำ Digital Transformation ภาคการธนาคาร TTT Virtual Summit : Online สัมนา 2565 -
5 ป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์เชิงรุกแบบ End-to-end จาก Endpoint สู่ Infrastructure ด้วยแนวคิด Trusted Devices TTT Virtual Summit: Online สัมนา 2565 -
6 เรียนรู้ความต้องการของ Remote Worker เพื่อให้ทำงานได้อย่างมั่นคงปลอดภัยจากทุกสถานที่ TTT Virtual Summit: Online สัมนา 2565 -
7 แนวโน้มภัยคุกคามและการป้องกันภัยไซเบอร์ที่อุปกรณ์ Endpoint ขององค์กร TTT Virtual Summit: Online สัมนา 2565 -
8 ความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์: ระดับใหนที่ต้องไปให้ถึง กระทรวงอุดมศึกาา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (online) 5 พ.ค. 2565 ประชุม 2565 -
9 โครงการอบรม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. เกณฑ์ พ.ศ. 2564 มรภ.เพชรบูรณ์ 7 พ.ค. 65 (Online) อบรม 2565 -
10 งานสัมมนา “มารู้จัก BCG และจะช่วยธุรกิจไทยให้เติบโตและยั่งยืนจริงหรือ” (Online) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สัมนา 2564 -
11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการองค์ความรู้การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อบรม 2564 -
12 การเสวนาวิชาการ "ความมั่นคงและสวัสดิการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา" (Online) สัมนา 2564 -
13 "เทคนิคการเขียนบทความ/ตำรา/หนังสือ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ครั้งที่ 4 (Online) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สัมนา 2564 -
14 Online Webinars SKILL FUTURE Series#2 AI FOR INDUSTRY 5.0 (Online) สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ สัมนา 2564 -
15 การให้ความรู้การจัดทำหลักสูตรในรูปแบบสหวิทยาการและแนวปฏิบัติและข้อกำหนดในการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น ห้องประชุม 200 ที่นั่ง อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลังใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สัมนา 2564 -
16 Machine learning for Image Analytics with Google Co-Lab คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล (ออนไลน์) อบรม 2564 -
17 Python for Machine Learning and Data Science คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล (ออนไลน์) อบรม 2564 -
18 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนา Adroid Application ด้วย Kodular" สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.เพชรบูรณ์ อบรม 2564 -
19 โครงการอบรมเชิงปฏิิบัติการ การให้ความรู้การจัดทำหลักสูตรในรูปแบบสหวิทยาการและแนวปฏิบัติและข้อกำหนดในการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อบรม 2564 -
20 งานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ HUAWEI CLOUD - One stop services for you Huawei thailand (online) สัมนา 2564 -
21 Deep Learning Application and Integration System with CiRA CORE พระจอมเกล้าลาดกระบัง กทม. (ออนไลน์) อบรม 2564 -
22 อบรมเชิงปฏิบิิบัติการ การเขียนโปรแกรมควบคุมอาร์ดุยโน่เพื่อโครงงานสมาร์ทฟาร์มเบื้องต้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.เพชรบูรณ์ อบรม 2563 -
23 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตรและครัวเรือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.เพชรบูรณ์ อบรม 2563 -
24 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างคุณค่างานวิจัยจากแบบสอบถามโดยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) ด้วยโปรแกรม AMOS คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.เพชรบูรณ์ อบรม 2563 -
25 NTU Programme for AI Research, Education & Innovation in Asia (TF – NTU AI ASIA) (Online) International Conference at Nanyang Technological University in Singapore สัมนา 2563 -
26 โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 8 ฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร ประชุม 2562 -
27 โครงการทัศนศึกษาดูงานฝึกอบรมนอกสถานที่ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จังหวัดชลบุรี ดูงาน 2562 -
28 Data Science for everyone Online อบรม 2562 -
29 โครงการอบรมการสนทนาภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐาน 16 ม.ค. 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อบรม 2562 -
30 ประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ ๗ (AUCC-๒๐๑๙) 22-24 มี.ค. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย ประชุม 2562 -
31 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและ ระดับหลักสูตรสาขาวิชาแก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 20 กุมภาพันธ์ 2562 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.เพชรบูรณ์ อบรม 2562 -
32 โครงการสัมมนา เรื่อง “การเขียน การผลิต การเผยแพร่ตำรา หนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา โดยสำนักพิมพ์จุฬา 13-15 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแมนดาริน แมนเนจ บาย เซ็นเตอร์บ้อยท์ กรุงเทพมหานคร อบรม 2561 -
33 การสร้างการ์ตูนสำหรับสติกเกอร์ไลน์ 26-27 มิถุนายน 2561 ห้อง 18/2 อาคารเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ อบรม 2561 -
34 ประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน 30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจออมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ประชุม 2561 -
35 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ English We Can Phase 2 เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท. จัดโดย มรภ.เพชรบูรณ์ 26-27 สิงหาคม 2560 อบรม 2560 -