รายละเอียดข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงจันทร์ สีหาราช

อาจารย์ประจำหลักสูตร
หน่วยงาน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สายงาน สายวิชาการ
เบอร์โทร -
อีเมล์ -

ประวัติการศึกษา

# สาขาวิชา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปริญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยานเรศวร 2550
2 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูณณ์ 2548

ประวัติการทำงาน

# ตำแหน่งการทำงาน สถานที่ทำงาน ปี
1 อาจารย์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 2557
2 เป็นครูธุรการโรงเรียนบ้านหัวโตก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2 2553

ผลงานการวิจัย

# หัวข้องานวิจัย ปี
1 การส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง 2561
2 การศึกษาทรัพยากรชุมชน เพื่อเป็นฐานการเสริมสร้างทรัพยากรที่สำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ 2560
3 การพัฒนาแบบจำลองแก้ปัญหาโภชนาการชุมชน โดยใช้เทคนิคเชิงวิเคราะห์แบบลำดับชั้น 2559
4 แอพพลิเคชันวิเคราะห์กำไรจากการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้บนสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ 2558
5 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจขอนักศึกษาที่เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยวิธีแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ วิชา การบริหารโครงการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2553

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

# เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปีที่ได้รับ
ไม่พบข้อมูล

ประวัติการ ดูงาน/สัมนา/ประชุม/อบรม

# หัวข้อ ดูงาน/สัมนา/ประชุม/อบรม สถานที่ ประเภท ปี ไฟล์เอกสาร
1 การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาค อาเซียน (The 5 ASEAN Undergraduate Conference in Computing: AUC 2017) 21/04/2560- ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. ประชุม 2560 -
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้สื่อสังคมออนไลน์แก่ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา และผู้นำในชุมชน” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์. อบรม 2560 -
3 ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 23/11/2560-24/11/2560 ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี. สัมนา 2560 -
4 โครงการ “Boot Camp : Java Fundamental” 20/12/2560-23/12/2560 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก. อบรม 2560 -
5 อบรมเชิงปฎิบัติการ การสร้างชิ้นงาน 3 มิติจาก 3D Printer 14/01/2559-16/01/2559 ณ ห้องอบรม 5764 ชั้น 6 อาคารราชนคริทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร กรุงเทพมหานคร. อบรม 2559 -
6 โครงการ “พัฒนาความรู้ด้าน ICT สู่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในชุมชน” 24/05/2559- ณ โรงเรียนเพชรละครวิทยา จังหวัดเพชรบูรณ์. อบรม 2559 -
7 ฝึกอบรม หัวข้อการเขียนโปรแกรม เรื่อง React React Native 05/06/2559 ณ ศุนย์การค้า I M Park จุฬา ซอย 5 กรุงเทพมหานคร. อบรม 2559 -
8 เข้าร่วมโครงการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๔ 22/11/2559-24/11/2559 ” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์. ประชุม 2559 -