รายละเอียดข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภาวัลย์ นันตา

อาจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการข้อมูล
สายงาน สายวิชาการ
เบอร์โทร -
อีเมล์ -

ประวัติการศึกษา

# สาขาวิชา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
1 คณิตศาสตร์ ปริญญาตโท วท.ม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2558
2 คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี วท.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2555

ประวัติการทำงาน

# ตำแหน่งการทำงาน สถานที่ทำงาน ปี
1 อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการข้อมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2564
2 อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2558

ผลงานการวิจัย

# หัวข้องานวิจัย ปี
1 กราฟเคย์เลย์ยูนิทารีของกรุปริงจำกัด 2564
2 ลักษณะเฉพาะของไลน์กราฟของ k-ไฮเพอร์กราฟเอกรูป 2562

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

# เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปีที่ได้รับ
ไม่พบข้อมูล

ประวัติการ ดูงาน/สัมนา/ประชุม/อบรม

# หัวข้อ ดูงาน/สัมนา/ประชุม/อบรม สถานที่ ประเภท ปี ไฟล์เอกสาร
ไม่พบข้อมูล