รายละเอียดข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพฑูรย์ สอนทน

อาจารย์ประจำหลักสูตร
หน่วยงาน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สายงาน สายวิชาการ
เบอร์โทร -
อีเมล์ -

ประวัติการศึกษา

# สาขาวิชา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
1 สาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2560
2 บริหารสาธารณสุข ปริญญาโท วท.ม. มหาวิทยาลัยมหิดล 2542
3 สาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2536

ประวัติการทำงาน

# ตำแหน่งการทำงาน สถานที่ทำงาน ปี
1 อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2560
2 นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 2534

ผลงานการวิจัย

# หัวข้องานวิจัย ปี
1 อัตราความชุกของการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและปัจจัยเสี่ยงในประชากรพื้นที่เสี่ยง ที่อพยพย้ายถิ่นมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2564
2 ความชุกของการติดเกมออนไลน์ และความสัมพันธ์กับอาการปวดกล้ามเนื้อและ กระดูก ภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวลและความว้าเหว่ ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดเพชรบูรณ์ 2564
3 ความชุกของการใช้บุหรี่ไฟฟ้าและความสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การใช้กัญชา และการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเพชรบูรณ 2564
4 การวิเคราะห์การสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราในระดับชาติ 2563
5 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สุขภาพเกี่ยวกับโรคเบาหวานการจัดการตนเองในผู้ป่วยโรคเบาหวานและผลลัพธ์ทางคลินิก ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 2562
6 ผลกระทบของการสูบบุหรี่และการสัมผัสบุหรี่มือสองระหว่างตั้งครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ที่ต่อทารกแรกเกิดในครรภ์ 2561

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

# เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปีที่ได้รับ
ไม่พบข้อมูล

ประวัติการ ดูงาน/สัมนา/ประชุม/อบรม

# หัวข้อ ดูงาน/สัมนา/ประชุม/อบรม สถานที่ ประเภท ปี ไฟล์เอกสาร
ไม่พบข้อมูล