รายละเอียดข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกรียงไกร ทิมศร

อาจารย์ประจำหลักสูตร
หน่วยงาน สาขาวิชาฟิสิกส์
สายงาน สายวิชาการ
เบอร์โทร -
อีเมล์ -

ประวัติการศึกษา

# สาขาวิชา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
1 ฟิสิกส์ ปริญญาเอก ปร.ด. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2560
2 ฟิสิกส์ ปริญญาโท วท.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2552
3 ฟิสิกส์ ปริญญาตรี วท.บ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2547

ประวัติการทำงาน

# ตำแหน่งการทำงาน สถานที่ทำงาน ปี
1 อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 2557
2 อาจารย์ผู้ช่วยสอน ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2556
3 อาจารย์ตามพันธกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2552

ผลงานการวิจัย

# หัวข้องานวิจัย ปี
1 Chapter 2 Synthesis, Characterization and Applications of Graphenes and Derivatives, in Book entitled, “Carbon-Based Nanofillers and their Rubber Nanocomposites”, Elsevier Publisher, (in Preparation) 2561
2 K. Timsorn, Y. Lorjaroenphon and C. Wongchoosuk. 2017. “Identification of adulteration in uncooked Jasmine rice by a portable low-cost artificial olfactory system”. Measurement 108: 67-76. 2560
3 P. Traiwatcharanon, K. Timsorn and C. Wongchoosuk. “Flexible room temperature resistive humidity sensor based on silver nanoparticles”. Materials Research Express 4(2017): 1-10. 2560
4 C. Wongchoosuk, Y. Seekaew, K. Timsorn and G. Chaloeipote, “ Flexible gas sensors based on zero to three-dimensional carbon nanostructures”, The 12th Asian Conference on Chemical sensors (ACCS 2017), November 12-15, 2017, Hanoi, Vietnam. 2560
5 K. Timsorn, Y. Seekaew, O. Arayawut and C. Wongchoosuk, “Study of formaldehyde molecule adsorption on pristine, defect and functionalized carbon nanotubes by self-consistent charge density functional tight-binding method”, Siam Physics Congress 2017, May 2560
6 O. Arayawut, A. Marutaphan, K. Timsorn, Y. Seekaew and C. Wongchoosuk, “Stability and electronic property of vacancy defects in Silicon carbide nanosheet based on DFTB”, Siam Physics Congress 2017, May 24-26, 2017, Rayong Marriott Resort & Spa, Rayong, Th 2560
7 Y. Seekaew, K. Timsorn, O. Arayawut and C. Wongchoosuk, “Adsorption study of gas molecules on ZnO decorated carbon nanotubes”, Siam Physics Congress 2017, May 24-26, 2017, Rayong Marriott Resort & Spa, Rayong, Thailand. 2560
8 K. Timsorn, T. Thoopboochagorn, N. Lertwattanasakul and C. Wongchoosuk. 2016. “Evaluation of bacterial population on chicken meats using a briefcase electronic nose”, Biosystems Engineering 151: 116-125. 2559
9 P. Traiwatcharanon, K. Timsorn and C. Wongchoosuk. 2016. “Effect of pH on the green synthesis of silver nanapaticles through reduction with Pistia stratiotes L. extract”, Advanced Materials Research 1131: 223-226. 2559
10 K. Timsorn, U. Pakdee and C. Wongchoosuk, “Fabrication of flexible nanostructured gas sensors for formaldehyde detection at room temperature”, STT 42, November 30-December 2, 2016, Centara Grand, Bangkok, Thailand. 2559
11 Y. Seekaew, K. Timsorn, S. Arunragsa, N. Watthanawisuth, N. Tongrod and C. Wongchoosuk, “Real-time environmental monitoring system at Khung Bang Kachao”, STT 42, November 30-December 2, 2016, Centara Grand, Bangkok, Thailand. 2559
12 K. Timsorn, C. Wongchoosuk, P. Suwanmanee and A. Udomvech, “Unleash of the secret of rice aroma from different paddy field locations and framing treatment processes of Thailand by an electronic nose machine”, International conference on sustainability of 2558
13 K. Timsorn, C. Wongchoosuk, P. Wattuya, S. Promdaen and S. Sittichat. 2014. “Discrimination of chicken freshness using electronic nose combined with PCA and ANN”, IEEE: 1-4. (IEEE Explore & Scopus Databases) 2557
14 K. Timsorn, C. Wongchoosuk, P. Wattuya, S. Promdaen and S. Sittichat, “Discrimination of Chicken Freshness using Electronic nose Combined with PCA and ANN”, ECTI-CON 2014, May 14-17, 2014, Sima Thani Hotel, Nakhon Ratchasima, Thailand. (Oral presentation) 2557
15 P. Traiwatcharanont, K. Timsorn and C. Wongchoosuk, “Effect of pH on the green synthesis of silver nanapaticles through reduction with Pistia stratiotes L. extract”, The 4th Thailand International Nanotechnology Conference 2014, November 25-28, 2014, Thai 2557
16 K. Timsorn, P. Traiwatcharanon, P. Lorwongtragool and C. Wongchoosuk, “Inkjet Printing of PEDOT:PSS and Carbon Nanotubes-PEDOT:PSS Composites as Sensing Layers of Room-Temperature Ammonia Sensors”, ICMAT 2015 & IUMRS-ICA 2015, June 28-July 3, 2015, Suntec 2556
17 K. Timsorn and C. Wongchoosuk, “Chicken Freshness Prediction by an Electronic Nose”, The 10th Asian Conference on Chemical Sensors (ACCS 2013), November 11-14, 2013, The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand. (Oral presentation) 2556
18 K. Timsorn, C. Khunarak, P. Nipakul, T. Pogfay and C. Wongchoosuk, “Bread Baking Aroma Analysis by an Intelligent Electronic Nose System for Future Robotic Chef”, Siam Physics Congress 2013, March 21-23, 2013, Chiang Mai Grandview Hotel, Chiang Mai, Thail 2556
19 S. Trivijitkasem and K. Timsorn. 2009. “Isothermal crystallization kinetics of Polypropylene/CaCO3 Blends”, Kasetsart Journal 43: 347-352. 2552

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

# เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปีที่ได้รับ
ไม่พบข้อมูล

ประวัติการ ดูงาน/สัมนา/ประชุม/อบรม

# หัวข้อ ดูงาน/สัมนา/ประชุม/อบรม สถานที่ ประเภท ปี ไฟล์เอกสาร
ไม่พบข้อมูล