โครงการบริการวิชาการ

ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัยและการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม PSPP
เจ้าของโครงการ : อาจารย์ ดร. กาญจน์ คุ้มทรัพย์
วันที่ดำเนินโครงการ : 20 มกราคม 2561
ปี : 2561
งบประมาณ : 10,000.00 บาท
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย : -
บูรณาการกับการเรียนการสอน : -
ผลการดำเนินงาน : -
การดำเนินผล : -
สถานะโครงการ : ดำเนินการเสร็จสิ้น
ไฟล์โครงการ : ไม่มีไฟล์เอกสาร