โครงการบริการวิชาการ

ชื่อโครงการ : โครงการการออกแบบพัฒนาโครงการโดยใช้เครื่องมือ CHIA : ประเด็นการดูแลผู้สูงอายุ
เจ้าของโครงการ : อาจารย์นฤมล จันทร์มา
วันที่ดำเนินโครงการ : 19 มกราคม 2561
ปี : 2561
งบประมาณ : 10,000.00 บาท
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย : -
บูรณาการกับการเรียนการสอน : -
ผลการดำเนินงาน : -
การดำเนินผล : -
สถานะโครงการ : ดำเนินการเสร็จสิ้น
ไฟล์โครงการ : ไม่มีไฟล์เอกสาร