โครงการบริการวิชาการ

ชื่อโครงการ : โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
เจ้าของโครงการ : อาจารย์พิณทิพย์ แก้วแกมทอง
วันที่ดำเนินโครงการ : 2 พฤษภาคม 2561
ปี : 2561
งบประมาณ : 20,000.00 บาท
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย : -
บูรณาการกับการเรียนการสอน : -
ผลการดำเนินงาน : -
การดำเนินผล : -
สถานะโครงการ : ดำเนินการเสร็จสิ้น
ไฟล์โครงการ : ไม่มีไฟล์เอกสาร