โครงการบริการวิชาการ

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยวัตกรรมตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0
เจ้าของโครงการ : อาจารย์เจษฎาพร ปาคำวัง
วันที่ดำเนินโครงการ : 3 สิงหาคม 2561
ปี : 2561
งบประมาณ : 100,000.00 บาท
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย : -
บูรณาการกับการเรียนการสอน : -
ผลการดำเนินงาน : -
การดำเนินผล : -
สถานะโครงการ : ดำเนินการเสร็จสิ้น
ไฟล์โครงการ : ไม่มีไฟล์เอกสาร