โครงการบริการวิชาการ

ชื่อโครงการ : โครงการทักษะชีวิตด้านสุขภาพอนามัยนักเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเขาค้อ
เจ้าของโครงการ : อาจารย์มงคล นราศรี
วันที่ดำเนินโครงการ : 31 มีนาคม 2561
ปี : 2561
งบประมาณ : 10,000.00 บาท
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย : -
บูรณาการกับการเรียนการสอน : -
ผลการดำเนินงาน : -
การดำเนินผล : -
สถานะโครงการ : ดำเนินการเสร็จสิ้น
ไฟล์โครงการ : ไม่มีไฟล์เอกสาร