โครงการบริการวิชาการ

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เจ้าของโครงการ : อาจารย์อาทิตย์ หู้เต็ม
วันที่ดำเนินโครงการ : 26 มกราคม 2562
ปี : 2562
งบประมาณ : 60,000.00 บาท
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย : -
บูรณาการกับการเรียนการสอน : -
ผลการดำเนินงาน : -
การดำเนินผล : -
สถานะโครงการ : ดำเนินการเสร็จสิ้น
ไฟล์โครงการ : ไม่มีไฟล์เอกสาร